UMUSA WANSUKUZONKE

“Phanini, lani lizaphiwa. Kuzathiwa qithi kini kugcwaliswe phamu, kwabandezelwa, kwakhuhluzwa kwaze kwaphuphuma. Ngoba ngasonaleso silinganiso elisisebenzisayo, lani lizalinganiselwa ngaso” uLukha 6:38.

“… kumele sisize ababuthakathaka, sikhumbule amazwi eNkosi uJesu athi: ‘Ukupha kubusisekile okudlula ukwamukela’” Imisebenzi 20:35b

“Umuntu ngamunye kanike lokho amise enhliziyweni yakhe ukukunikela, kungabi luhonono loba ngokubanjwa ngamandla, ngoba uNkulunkulu uthanda onikela ngokuthokoza” 2 kwabaseKhorinte 9:7.

Manengi amavesi emibhalweni akhuluma ngokupha. Ukupha kuhle. Kuyinqaba. Kubusisa owamkelayo kuthokozise lophayo. Amavesi la aphezulu asitshela lokhu: 

  1. Okokuqala; ukuthi ophayo laye uzaphiwa kube kunengi kugcwale kuphuphume. Othembisa lokho yiNkosi uNkulunkulu ongaqambi manga.
  2. Okwesibili; ukuthi ukupha kubusisekile kakhulu okwedlula ukwamukela. Ngokucabanga kwethu kuyabe kungani owamukelayo nguye ogcwala intokozo ngoba enguye otholayo. Kodwa umcijo wakuqala uyasitshela ukubana nxa sisipha siphiwa okudlulayo. Lokhu kutsho ukuthi ophayo kasweli, uhlala elakho ngoba esakhe isiphala sihlala sigcwele swi. Ikanti owamukelayo ulinda ukuphiwa.
  3. Okwesithathu; sitshelwa ukubana UNkulunkulu uthanda ukubana siphe ngezinhliziyo ezikhululekileyo. Akungabi yikuthi sibanjwa ngamandla, loba siphe ngoba sikhangelele ukuphiwa, hatshi. Kufanele siphe ngokuthokoza ngoba sibona isiswelo thile loba sibona kufanele lokho.

Sigqiba umnyaka, besiphakathi kwesikhathi sokupha. Izwi lisitshela indaba enkulu, indaba endala kodwa entsha njalonjalo. Yindaba yesipho esikhulu esiyinqaba esasiphiwa nguNkulunkulu ukuze sisindiswe. INcwadi ithi, “UNkulunkulu walithanda ilizwe waze wanikela iNdodana yakhe iyiyo yodwa ukuze kuthi loba ngubani okholwa kuyo angabhubhi kodwa abe lokuphila  okungapheliyo” uJohane 3:16. Akekho omunye owake wapha ngokunikela umntanakhe. Kwaqala kwacina ngoJesu. UNkulunkulu uluthando (I uJohane 4;16). UThando wapha isipho esiyinqaba yezinqaba. Ukupha ngenhliziyo ekhululekileyo kutshengisa uthando. Ukupha luthando.

Omunye umngane othanda ukupha ngimfice egoqela izipho esithi ufisa ukupha omakhelwana abalitshumi khonalapho ahlala khona. Isipho sinye ngasinye besigoqela imbodlela yeMazowe, iphakethi letiye eyinqaba, iphakethi lamakokisi logwadlwana umuntu angalusebenzisa insuku zonke ukumqondisa ebala iBhayibhili.  Mhlawumbe omunye ophiwayo uzakweyisa lokho. Kodwa ngibona abanengi bazathokoza, ikakhulu ukuthola umphako welizwi owansuku zonke. Kwazi bani, omunye uzasizakala aqale ukwazi uNkulunkulu uMdali wakhe ngcono. Kuyabongeka lokho.

UNkulunkulu watshengisa uthando lwakhe ngokusipha iNdodana yakhe. Wena-ke, utshengise bani uthando lwakho? Upheni kubani kuyole iKhisimusi esidlule? Kumbe njalo uzithokozele wedwa lemuli yacho? Kuhle lokho kakhulu. Kodwa kubusisekile ukucabanga ngomakhelwana, lalabo abaswelayo, abangelakho, abahluphekayo. Bangabantwana bakaNkulunkulu. Thina siyizandla lezinyawo ezisetshenziswa nguNkulunkulu ukusiza abantu bakhe. Ukupha akucini ngoMpalakazi. Phana lamhla. Ukupha luthando.

Barbara Nkala