UJesu wathi kuye,” Qala uyekele abantwana badle basuthe, ngokuba kakulunganga ukuthatha ukudla kwabantwana ukuphosele izinja zabo.”Owesifazana wathi, “Yebo, Nkosi, kodwa izinja lazo ezingaphansi kwetafula ziyadla imvuthuluka” uMakho 7:27, 28.

Endabeni le sibona uJesu eseThire lapho angena endlini engafisi ukuba kwazakale ukuthi ulapho. Akuvumanga ukuba azifihle. Nango owesifazana owayelendondakazi encane eyayihlutshwa lidimoni ezilahla ezinyaweni zakhe emncenga ukuba awukhuphe lowo moya omubi entombazaneni yakhe. WayengumGriki, engowezizweni. Yikho-ke sisizwa amazwi kaJesu angani ayahlaba ayamhlambaza lo ocela usizo. Njalonje uJesu, wayengumuntu olesihawu, omnene, oweza ukusiza bonke abantu. Yebo kambe, umama lo wayengowezizweni kumele axekele amaJuda. Kodwa, engikuthanda kakhulu kule indaba yikuthi kazange atshengisele ukuzonda ngokweyiswa lokunganakwa. Sibona impendulo yakhe itshengisa ukuzithoba, ukuphikelela, lokholo oluzikileyo, ukuthi uyamthemba uJesu ukuba asilise indodakazi yakhe.
   UJesu wasesithi kuye, “Ngenxa yempendulo enhle kangaka usungahamba; idimoni seliphumile endodakazini yakho” uMakho 7:29. Isimanga yikuthi umama lo asimuzwa encenga ukuba iNkosi ihambe laye emzini wakhe ukuze ayekhupha lelo dimoni. Njalo kaceli ukuba amlethe umntwana kuJesu. IBhayibhili lithi, “… wabuyela ekhaya wafumana umntanakhe elele embhedeni, idimoni selihambile” uMakho 7:30. Owesifazana lo watshengisa ukuba lokholo olumangalisayo lokuthemba uJesu. Kazange avele athandabuze. Waphikelela ecela wathola umvuzo omuhle. Laphuma idimoni emntwaneni.
  Zinengi izinkinga esibhekane lazo lamhla. Ubhubhane lolu oluvuna ngesikela ebukhali ngolunye uhlupho oluphonguthi vumbu abantu belibele. Mhlawumbe wena waqala ukhala ucela eNkosini ngethemba. Ngokuya kwesikhathi mhlawumbe usudelile. Mhlawumbe awusathandazi lakuthandaza. Mhlawumbe usuzitshela ukubana iNkosi isikukhohliwe.
  UJesu kakhohlwa njalo kabafulatheli abantu bakhe. Ukhona. Bana njengomama womGriki uzithobe, uphikelele ucela ngomthandazo, ungadeli. Impendulo iseduze. Zilahle ezinyaweni zikaJesu. Ukuphikelela kulomvuzo omuhle.
Barbara Nkala