Umhawu mubi, ungcolile. Awuhloniphi ukuthi abantu bayazalana, ngabegazi. Umhawu uyafohlela kucine kungasela budlelwano, sokuyingxabangxoza, sekuzondwana, sekunyonkolozwana, sekubulawana. Nxa usungenile uyadunga, uhlanyela umona, ukuthandana kuphele du.
Yikho okwenzakala emulini kaJakhobe. UJosefa, owayemncinyane ebafaneni bakaJakhobe abadala, ngaphandle komnawake uBhenjamini, kodwa eyintandokazi kayise wazondwa ngabafowabo baze baba lomona ngaye. Wayethandwa nguyise okwedlula bonke abanye, uyise wamenzela ijazi elaliceciswe kakhulu limibalabala. Laye uJosefa wayeke wabaceba abafowabo kuyise. Njalonje wayelesipho sokuphupha izinto eziba liqiniso. Ngenxa yobuntwana wayesuka angani uyabagqabhazela abanye ngoba amaphupho ayemtshengisa ephakeme okwedlula bonke. Amaphupho akhe enza bamzonda ngamandla.
Lafika ilanga eliyisithutha lapho uyise amthuma kubafowabo ababesemadlelweni ukuthi ayebona langabe bayaphila kuhle kanye lezifuyo. Wahamba uJosefa. Bavela bambona esekude, batshelana bathi, “Nanguyana umphuphi loyana esiza …Kasimbulaleni simphosele kwelinye lamagodi la besesisithi udliwe yisilo esesabekayo” uGenesisi 37:19, 20a. Babenyaza ngokuthi bazake babone-ke lapho okuyaphelela khona lawomaphupho. URubheni, umfowabo omdala wakhuza ukuthi bangambulali, bangachithi igazi. Wathi kungcono aphoselwe egodini. Kodwa bacina bemthengisela ama-Ishmayeli adlula lapho. Babulala imbuzi, bagxamuza ijazi lakhe elihle egazini basebesiyaqambela uyise amanga, benza engathi udliwe yisilo egangeni. Wadabuka kakhulu umuntu omdala engazi ukuthi ngumsebenzi womona wonke lowo.
Wawuke uzithole usulomhawu omkhulu uze ufisele omenzela umhawu ukufa? Zikhuze. Musa ukufuya isikhwili emoyeni wakho. Lokho kwenza umona uchamusele, uchahe. Uyabe usugalula phakathi kwesono. Zikhuze uyixotshe imicabango yomhawu ukuze uphephe.

Qaphela imicabango yomhawu uyixotshe ingakafukameli yachamusela umona.

Barbara Nkala

***

Sima lapha lamhlanje Mthwakaz’ omuhle. Siyafisa ukuzwa kuwe ukuthi isigcawu lesi sikuthinta ngandlela bani. Siyalangatha ukuzwa ukuthi eyakho imibono ithini ngoba ulawo umcabango ongasisiza ngawo. Siyanxusa. Asibeni selimeni lokukhuthaza lokuphakamisa ulimi lwethu. Hlaba eyakho indima ngo2020 uyiphutshe.
Ukhumbule phela ukuthi esalela muva ithiwa xhaka yizinja.
Ngiyalithanda, njalo ngiyabonga!

Gogo Nkala