Kanenginengi sasizwe nxa sokubaliswa ngembali yomuntu ongumkhokheli ukuthi kazange aphonguvuka esesesikhundleni sobukhokheli. Uyabe esuke lakho khatshana. Omunye utshengisela engumntwana omncane nxa edlala labanye ukuthi nguye abakhanya bonke bekhangela kuye ukuthi abatshele ukuthi benzeni. Nguye ohamba phambili. Nguye umkhuthazi omkhulu. Nguye okhanya ekwazi okuphakamisa lo lalo eqenjini lakhe ukuze ngulowo enze ubungcono bakhe, iqembu lonke lidlale kuhle loba lisebenze kuhle.

          INcwadi eNgcwele isitshengisa izibonelo ezinengi zabakhokheli esibancomayo. INkosi uDavida ngomunye wabo. Kodwa kavukanga engumkhokheli nje. Izibonakaliso zobukhokheli zaqala esegangeni eluse izimvu zakwabo. Zazingezikayise, ezelusa ngothando lokunakekela okungathi ngezakhe. Sibona efakaza enkosini uSawuli ukuba ngesikhathi engumalusi wezimvu, “Kwathi kufike isilwane kumbe ibhere lajwamula imvu emhlambini, ngalilandela, ngalitshaya ngahlenga imvu emlonyeni walo. Lathi liyangihlasela ngalidumela ngoboya balo, ngalitshaya ngalibulala. Inceku yakho seyabulala kokubili isilwane lebhere; umFilisti lo ongasokanga uzakuba njengokunye kwakho, ngoba weyise amabutho kaNkulunkulu ophilayo” 1 uSamuyeli 17:34-36. UDavida wabuye wabalula ngokholo lwakhe kuNkulunkulu ovikelayo.  

          Umkhokheli omuhle uhle azibonakalise ngokuphitshekela ukuvikela ngesibindi, engazesabeli kodwa enakekela labo abakhokhelayo. UDavida kesabelanga eyakhe impilo elwisana lesilwane lebhere. Wayelwela ukuvikela izifuyo zakhe efuqwa lithemba ayelalo kuJehova. Ubukhokheli obuhle kufanele bubonise ukuthi buyatshisekela ukuvikela labo abangaphansi kwabo. Ake sikhangele abakhokheli esilabo. Banakekela ababakhokhelayo ngokunganani? Kumbe ababakhokhelayo yibo okumele babanakekele ngakho konke abalakho?

UDavida wayekade engaziwa. Lamhlana uMphrofethi omkhulu uSamuyeli ethunywa nguNkulunkulu ukuthi ayegcoba amkhethileyo endlini kaJese, akekho owacabanga ukuthi kungaba nguDavida. Laye uMphrofethi uSamuyeli wayethe ebona amadodana kaJese alethambo elikhulu wazitshela ukuthi mhlawumbe umkhokheli ukulabo. UMbhalo uthi, “… UJehova kakhangeli izinto ezikhangelwa ngabantu. Abantu bakhangela isimo somuntu, kodwa uJehova ukhangela inhliziyo” 1 uSamuyeli 16:7.

Wena-ke, ubonani kubakhokheli? Kumbe njalo ungumkhokheli onjani? Umkhokheli omkhethayo ulembali yokunakekela abanye na? Wena-ke?

Barbara Nkala