UMUSA WANSUKU ZONKE

Umthandazo uligugu. Umthandazo upha amandla. Umthandazo uyaphilisa. Zimbili izinto eziphakamisa umphefumulo empilweni yomKhristu; yikubala ilizwi, lokuthandaza kuNkulunkulu izikhathi zonke. Othi ungumlandeli kaJesu kodwa engazenzi lezizinto ulamanga. Siyawabona amandla omthandazo kanenginengi njalonjalo eBhayibhilini, besesikhuthazeka lathi.  Umthandazo uligugu elimangalisayo.

UMosi lo-Aroni babezibhuqa phansi nxa abantu ababebakhokhela sebebahlamuka, bakhale uJehova. Wayebaphendula, abenzele abakucelayo, beseluqhubeka uhambo lokuya ezweni lesithembiso. INkosi uDavida wayebuza eNkosini ukuba athini nxa esemahlanganandlela, iNkosi ivume loba yenqabe, asizakale. UMama uHana wathandaza ecela eNkosini yamupha usane ayelukhalela. INkosi uHezekhiya wathandaza ezicelela impilo sekuthiwe uzakufa, wengezelelwa izinsuku. INkosi uJehoshafathi ebhekane lezitha watshelwa ukubana impi kayisiyakhe ngekaNkulunkulu. Izitha zabulalana zaqedana engaphakamisanga isandla uJehoshafathi. U-Elijah wathandaza, iNkosi yehlisa umlilo owatshisa umnikeli wakhe kwabonakala ukuthi uNkulunkulu ophilayo nguphi. Asisakhulumi ngaboPhawuli loSila abahlabela bathandaza besentolongweni kwakhithika amaketani ezibopho, bakhululwa. Abazalwane bathandazela uPhethro esejele, ingilosi yeNkosi yamkhulula belibele labo ababemthandazela.

Asingeke siyibalise yonke imiBhalo eseNcwadini etshengisa amandla omthandazo. Uligugu umthandazo. UMpostoli elobela abaseFiliphi uthi, “Lingakhathazeki ngalutho, kodwa ezintweni zonke, ngokukhuleka langokuncenga, ngokubonga, bekani izicelo zenu kuNkulunkulu. Ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqedisisa konke, kuzalinda izinhliziyo zenu lezingqondo zenu kuKhristu uJesu” kwabaseFiliphi 4:6,7.   Labahlabeleli bokholo bayahlabelela ngawo amandla omkhuleko. Ngizadobha amavesi amabili awomunye umhlabeleli ku-Amagama Okuhlabelela othi, 

Thandazan’ imihla yonke, Kuye onezinto zonke

Onibusisayo; Bonganini umsa wakhe

Nicel’  ukulonda kwakhe, Enikudingayo.  

Umthandazo uligugu. Wulondeni,’he, kakhulu

Ukuphila kwenu; Ungukudla komphefumlo

Niyazuza ngomthandazo, Ukuqina kwenu.

Bakhona njalo abanye abaculi engibakholisayo abathi, Ma Siguqile sibade, Sedlul’  abamiyo. Limqotho leli. Umuntu othandazayo ulamandla okwedlula lo obona sengathi yena ulamandla wonke.  

Impilo igcwele izinsizi, ukugula lokugulelwa, ukwesaba, izinhlungu, lakho konke okuhlukuluza impilo. Ubhubhane lweKhovidi-19 lalo lwengeze lezizinhlupho empilweni. Ngumthandazo, wona oligugu osipha ukuthula okwedlula ukuqedisisa kwethu. Thandaza uthole ukuthula.

Barbara Nkala