Bathandekayo, sibhekane lesilo lesi esingabonwa ngamehlo enyama, kodwa esesivakatshele amazwe onke omhlaba, satshaya savuthuza emazweni amanengi aphetsheya. Sihlalele ovalweni ukuthi pho, singangena siphelele emazweni akwelakithi, sobaleka sicatshephi. Akubalekeki. Akucatsheki. Kambe singafohlela nje senze umathanda? Siyala ngeGama likaJesu Khristu! Thina sizacatsha ngaphansi kwamaphiko eNkosi ePhezukonke, engunaPhakade! Nanku umthandazo oyinqaba esimi kuwo njengamaKhristu, ngoba izithembiso zeNkosi zingu Yebo lo-Amen! Ake ume ngawo umthandazo lo uwutsho insuku zonke kuviki lonke elizayo.

IHUBO 91

1Lowo ohlala ekusithekeni koPhezukonke uzaphumula emthunzini kaSomandla.
2Ngizakuthi kuJehova, “Uyisiphephelo sami lenqaba yami, uNkulunkulu wami, engithemba kuye.”
3Ngempela uzakuphephisa emjibileni womthiyi lasesifeni esibi esibulalayo.
4Uzakusibekela ngezinsiba zakhe, uzuze isiphephelo ngaphansi kwamaphiko akhe; ukuthembeka kwakhe kuzakuba yisihlangu sakho lenqaba yakho.
5Awuyikwesaba umnyama wobusuku, loba umtshoko ontweza emini,
6kumbe ingozi ehahabela emnyameni, kumbe umkhuhlane obhubhisayo emini enkulu.
7Abayizinkulungwane bangawa eceleni lakho; itshumi lezinkulungwane esandleni sakho sokunene, kodwa kakusoze kusondele kuwe.
8Uzaphosa nje amehlo akho ubukele ubone ukujeziswa kwababi.
9Ungenza oPhezukonke abe likhaya lakho – yena uJehova oyisiphephelo sami –
10lapho-ke akulangozi engakuwela, akulamonakalo ozasondela ethenteni lakho.
11Ngokuba uzayala izingilosi zakhe ngawe zikulinde kuzo zonke izindlela zakho;
12zizakuphakamisa ezandleni zazo, ukuze ungakhubeki elitsheni.
13Uzanyathela isilwane lephimpi; uzasigxoba isilwane esikhulu lenyoka.
14“Ngokuba uyangithanda,” kutsho uJehova, “ngizamkhulula; ngizamvikela, ngokuba uyalinaka ibizo lami.
15Uzangibiza, ngimphendule; ngizakuba laye ekuhluphekeni, ngizamkhulula ngimenzele udumo.
16Ngizamsuthisa ngempilo ende ngimtshengise insindiso yami.”

Ndebele Contemporary Version (IBhayibhili EliNgcwele) Copyright © 2003, 2006 by Biblica, Inc.®