Umnyaka lo odluleyo ku-2019, awubanga muhle. Ube ungumnyaka wendlala. Alinanga okusuthisayo izulu nyakenye. Akubanga lesivuno esingagcina abantu. Indawana yonke nje emzansi Afrika akubanga kuhle. Ezinye izindawo zibe lugwadule olwesabekayo oluleminkenke ezwisa ubuhlungu. Bekubonakala lezifuyo ezahamba zicuba ezindaweni.
Esahlukweni samatshumi amane lantathu ogwalweni loMphrofethi u-Isaya, sibona uNkulunkulu womusa lesihawu esebazwela abantu bakhe loba babeke bahamba ngezabo izindlela bamdela. Kodwa yena kabadelanga. Sibona-ke ethembisa ukuba labo kubo bonke ubunzima abadlula kubo. Uthembisa ukubahlenga lapho babethunjwe khona. Sibona umphrofethi u-Isaya esebakhumbuza abako-Israyeli ukuthi uJehova owavulela okhokho babo uLwandle oLubomvu bachapha emhlabathini owomileyo uzabasiza njalo. Uthembisa ukubasindisa. Uthi, “Khohlwani izinto zamandulo, linganakani ngosekwedlulayo. Khangelani, ngenza okutsha! Khathesi kuyavela ngokuphangisa; kalikuboni na? Ngenza indlela enkangala lezifula ogwaduleni” (u-Isaya 43:18, 19).
UNkulunkulu wayesebakhupha ebugqilini beBhabhiloni abako-Israyeli. Basebebuyela kibo ko-Israyeli. Ake sizifake esimeni sabo sithi lathi sesichaphe kuhlupho luka2019. Sesingene komutsha umnyaka oka2020. Loba singazi okukhona phambili kwelakusasa, siyamazi njalo siyamlalela lo ophethe konke ezandleni zakhe. Asifisi ukuhlalela ovalweni sisesaba okwanyakenye. Asifisi ukugxila kunhlupho zamandulo. Sifisa ukukhohlwa ngazo. UnguNkulunkulu owenza izinto ezimangalisayo ezingajwayelekanga. Wazenza emandulo. Uyenelisa ukuzenza lalamhlanje.

Abako-Israyeli wabadalela indlela enkangala. Wabapha amanzi aphuma edwaleni. Wabalonda bedabula enkangala. Wabalonda besebugqilini eBhabhiloni. Kuyini okungamehlula ukuthi asilonde lathi? Ubelathi kulolonke uhlupho lwanyakenye. Sesikutshiyile okwanyakenye. Sesingena kokutsha. Siwuqala lo unyaka ka2020, ulathi. Kasidelanga. Izithembiso zakhe zingu “Yebo lo-Ameni!” Uyasidalela indlela phakathi kwezinhlupho esidabula kuzo. Lokho akwenza emandulo, uyenelisa ukukwenza njalo. UnguNkulunkulu omi njalo, ongaguqukiyo.
Labo abaphila kuNkulunkulu abasweli ukwesaba loba yinkinga bani engabe ibhekane labo. Uthi loba sidabula phakathi kwamanzi asiyikugalula. Loba sidabula phakathi kwamalangabi omlilo, uthi asiyikutsha. Yizithembiso eziswela ukholo. Siphila ngethemba. Asimthembeni simkholwe yena othi, “Khangelani, Ngenza Okutsha!
Barbara Nkala January 2020


Kwanele okwalamhla Mthwakaz’ omuhle! Siyafisa ukudonsa kanye lawe. Ake usithinte usazise eyakho imibono lemicabango. Ngiyanxusa. Asibeni selimeni lokukhuthaza lokuphakamisa ulimi lwethu. Hlaba eyakho indima ngo2020 uyiphutshe.
Ukhumbule phela ukuthi esalela muva ithiwa xhaka yizinja.

Ngiyalithanda, njalo ngiyabonga!