Amehlo Akomoya

Ukulwa lesitha umuntu angasiboniyo kubuhlungu okumangalisayo. Kufana nje lokuthuza umoya, njalo umuntu awuvike umoya aphose awe. Kudala ukwesaba okukhulu ngoba umuntu kazi ukuthi isitha sizagadla nini, njalo ngaphi. Inhliziyo ihlezi isemlonyeni lamaphaphu ebhakuza. Umhlaba wonke uhlaselwe ligcikwane lekhorona. Asiliboni ngamehlo. Sesibalekelana sixekelana ngoba kasimazi olithweleyo. Olalo, longelalo ugeza izandla njalonje ukuze alinqande. Sesifunde ukuhahaza ngetshwayi silethemba lokuthi mhlawumbe singalitshabalalisa leli gcikwane. Lezimulini, omunye angaba lalo, sokumele ahlale yedwa angahlangani labanye sengathi ngumuntu olobulephero. Siyasesaba isitha esingasiboniyo.
U-Elisha, omunye wabaphrofethi bakaNkulunkulu wasindisa abantwana bako-Israyeli ekuhlaselweni yinkosi yase-Aramu labantu bayo. Wayeyesaba iNkosi, uNkulunkulu, ngakho yayimazisa ngalokho afanele alimukise ama-Israyeli ngakho. Kwayihlupha kwayizondisa kakhulu inkosi yase-Aramu icabanga ukuthi ukhona ebantwini bayo ogijima alimukise abako-Israyeli. Yabakhalimela abantu bayo isibacabangela, omunye wezikhulu zayo waqunga isibindi wathi, “U-Elisha, umphrofethi wako-Israyeli, ulakho ukutshela inkosi yako-Israyeli ngawonalawo amazwi owakhuluma usendlini yakho yokulala” 2 Amakhosi 6:12. Yahle yalaya inkosi ukuthi abayemdinga athunjwe. INcwadi ithi bahle bayagombolozela umuzi weDothani lapho ayehlala khona u-Elisha.
Inceku ka-Elisha yethuka kakhulukazi ekuseni ithola ukuba indawo yonke yayisihonqolozelwe ngamabutho alamabhiza lezinqola zokulwa. Yagcwalwa yikwesaba yakhala ku-Elisha ibika ekubonileyo. U-Elisha wayiduduza ngokuthi, “Ungesabi. Labo abalathi banengi kulalabo abangakubo” 2 Amakhosi 6:16. Wakhuleka njalo u-Elisha wathi, “O Jehova, vula amehlo akhe ukuze abone” 2 Amakhosi 6: 17. Yamangala inceku ka-Elisha uJehova eseyivule amehlo akomoya. Yabona amaqaqa agcwele amabhiza lezinqola zokulwa ezomlilo zihonqolozele u-Elisha. Wathandaza eNkosini izitha lezo zaphumputhekiswa.
Siyakuswela ukuba lamehlo akomoya. La ngamehlo abona uJehova wamabandla omkhulu kulazo zonke izitha esibhekane lazo. Usinqobela zonke izimpi. Lokho kuthatha ukumazi njengeNkosi elothando esilwelayo. UnguNkulunkulu osendaweni zonke, owazi konke njalo olamandla onke. Usilwela ngoba singabakhe. Uyamazi na lo onguthando? Kuthatha ukwazi uJesu Khristu njengeNkosi loMsindisi wempilo yakho. Mvume lamhla. Cela akuthethelele amacala ube ngowakhe. Uzakunqobela isitha lesi sekhorona.

Barbara Nkala