Umoya Wami Ugcwele Ukubonga
Kulezinsuku, umoya wami ugcwele ukubonga. Kakhulukazi. Ngicula ingoma zokudumisa lokubonga zodwa. Ziyangibusisa kakhulu. Omunye umhlabeleli uthi, “Dumisani uJehova. Kuhle kangakanani ukuhlabela indumiso kuNkulunkulu wethu, kumnandi njalo kufanele ukumbonga” iHubo 147:1. Umoya wami ugcwele ukubonga ngoba kunengi obe kusongela impilo yalabo engibathandayo, kodwa akuphumelelanga. Ngigcwele ukumangala ngokuphephisa kweNkosi. Kusafanele ngimdumise njalonjalo uNkulunkulu. Kulomhlabeleli weZansi othiwa nguZaza ohlabela esithi,
                Namhla Nkosi, ngiyamangala
               Uma ngibheka emuva
               Kube wena, wawungenami
               Ngabe ngafel’ endleleni.

               Nkulunkulu, uthando lwakho
               Kithin’ abantu lukhulu
               Wanikela ngeNdodana
               Haleluya siyabonga.

               Sangena la, okuthiwa
               Ongene khona kaphumi,
               Saphuma laph’ okuthiwa
               Akuphunywa akuphunywa.
Nxa ngibheka emuva le ekuqaleni komnyaka, ngizwa ngigcwala ukumangala. Kukhulu engangihlose ukukwenza lonyaka. Satheleka isilo seCovid-19 singadlanga nkotshana zamuntu. Okunye kwaphusa. Sabona isiyaluyalu umhlaba wonke. Bagula abantu. Bafa abantu. Sahlalela ovalweni. Asikanqotshwa lesisilo esilolunya. Kodwa emazweni akithi sokungani kuthe khothololo. Siyathandaza ukuba singabuyi sivuse umhlonga lesisilo. Siyadumisa ukuthi kulamhlanje, iNkosi isicezile kulolubhubhane.
         Umoya wami ugcwele ukubonga lokudumisa, ngoba mina labanye emulini silokhu sisaphefumula. Zikhona izihlobo ezisitshiyileyo, ezinye ngenxa yeCovid, ezinye njalo ngenxa yeminye imikhuhlane. Lobuthakatha emizimbeni bukhona phakathi kwethu, buyavunguza, kodwa siyaphila. Ngiyasibona isandla seNkosi ngamehlo enhliziyo sithulisa leziziphepho empilweni, iNkosi isithi, “Thula uthi zwi!” uMakho 4:39. Ububi obudlangileyo, inzondano, ukuntshontshelwa, ukugula, ukuswela, lokukhathazeka konke kuyamlalela uJesu ekukhwazela. Yikho nje siphila. Siyadumisa. Besikhilikithela esigodini sethunzi lokufa, kodwa besingelakho ukwesaba ngoba sikwazi ukuba uJesu uhamba lathi. Sidumisa ukuba iNkosi enguMalusi olungileyo isiphile okwaneleyo usuku lunye ngalunye. Sibonga ukuthi loba besingasabonani lezihlobo ubuso ngobuso, uNkulunkulu usiphile imitshina le esebenzisa amagagasi emoyeni esisizileyo ukuthi sikhulumisane labethu ezindaweni ezikude. Sibonga ukuthi loba besingasahlangani ezinkonzweni ukukhonza labazalwane bethu, uThixo ubasizile abafundisi labakhokheli bethu balungisa izinkonzo ezinengi kakhulu ebeziphuma emisakazweni, emafonini lakweminye imitshina. Bezisibusisa kakhulu. Zilokhu zisibusisa lalamhlanje, kunye lemiculo yakhona.
          Wena-ke? Ikwenzeleni iNkosi lamhla? Kulonaleli iviki? Kuyonale inyanga? Ulokhu uqalile umnyaka lo? Bonga. Kunengi. Mdumise uNkulunkulu.

Asithandaze: Baba wethu osezulwini, ake uzwe ukubonga kwethu lendumiso yethu ngakho konke osenzele khona. Ulusizo lwethu. Uyisiphephelo sethu lenqaba yethu. Siyabonga. Siyakudumisa Nkosi. Amen.
Barbara Nkala