Ungezwa umuntu esithi, “Maye-e-e!” uhle uthi khwimilili, uqaphe. Yisililo leso. Akekho othanda ukuba sesililweni. Sithanda lapho okulentokozo khona. Ngakho, sisaqala unyaka, asilimukeni indlela yesililo.
Kugwalo luka-Isaya umphrofethi omkhulu, sihlangana lezikhalo lezahlulelo esahlukweni sesihlanu. Esinye salezi zikhalo sithi: “Maye kulabo abathi okubi kuhle bathi okuhle kubi, ababeka umnyama esikhundleni sokukhanya; ukukhanya esikhundleni somnyama; ababeka okubabayo esikhundleni sokumnandi, okumnandi esikhundleni sokubabayo”Isaya 5:20.
Impilo imnandi igcwele ubuhle lokukhanya. Isuka ilumele njengenkobe ezilamatshe nxa igalula phakathi kobubi, ubumnyama lakho konke okubaba gamu! Lapha siyalimukiswa-ke ngempilo yobubi, eyisinengiso ebusweni bukaNkulunkulu. Kukangaki sibona abethu abenza okuhle betshayelwa phansi, begconwa, behlukuluzwa, abanye baze babotshwe bavalelwe emajele? Kuyenzakala ebantwinikazana ukuthi ongelacala avalelwe aze apike lokupika engelacala; kuthi olecala aziphumele nje etshaya umlozwi, mhlawumbe ngoba elemali enengi esebenzisa igqwetha elihlakaniphileyo elimxakulula esihitsheleni. Maye, kwabanjalo!
Ikanti, sonkana nje empilweni, sekungani siyahuqeka emehlweni. Asisabuqhuqhi ububi lamanyala. Sikubona insuku zonke sikujwayele kuze kube sengani yikho okuqondileyo. Sithi obanjwe esenza ububi ube lomnyama. Sithi ontshontshela labo abasebenzelayo uthatha imfanelo yakhe. Sisole okhuluma amele iqiniso sithi ucabanga ukuthi ungubani, uvezelani ububi. Okubi akusamelanga kuchaywe egcekeni. Sengitsho labafundisi abathile bayesasa ukulitshumayela iqiniso, funa lithunuke lo onikela kakhulu ebandleni, baziswelise okuya ethunjini. Labazali bafunza abantwababo amanga lenkethabetshabi. Maye-e!
UJesu uyikukhanya kwezwe. Uyindlela, leqiniso, lokuphila (uJohane 14:6). Okubi kuyisinengiso kuye, ikanti kuSathani, umoya omubi, ububi yibona obuhle, ngoba engomkhohlisi omdala. Komubi, unyeyo lamanga yikudla okumnandi. Ukuzigqaja, ubuhwaba, lomona kuphiwa amabizo amahle; kulolongwe kuthiwe yikuzithanda, lokuhlakanipha. Maye-!
Wena umi ngaphi? Nxa nyakenye ube ungomunye wabaphakamisa okubi usole okuhle; nxa ube uphila ngokwenza okudunga unembeza wakho; nxa ube uzitshaya isihlakaniphi utshila amanga uwenze iqiniso, qaphela! Limuka ngoba isigcino nguwe kuphela! Okubi kukhanya kumnandi kusenziwa, kodwa umvuzo wakho ubaba gamu okwesihaqa.
Qaphela usaqala unyaka lo. Zimisele ukuphila ngokwenza okuhle, okuqondileyo, izenzo zokukhanya, eziliphunga elimnandi eNkosini. Asikho isililo kuJesu, yena oyiNkosi yokuThula.
Barbara Nkala January 2020


Ngilifisela konke okuhle empilweni kulo unyaka. Ngiyanxusa. Asibeni selimeni lokukhuthaza lokuphakamisa ulimi lwethu. Hlaba eyakho indima ngo2020 uyiphutshe.
Ukhumbule phela ukuthi esalela muva ithiwa xhaka yizinja.

Ngiyalithanda, njalo ngiyabonga!

Gogo Nkala