Ezindaweni ezinengi empilweni esiphila kuyo, akusaphongungenwa nje. Ungena ehofisini thile ukuthi ulungiselwe amaphepha athile loba okunye okuthile ngoba usaziwa. Nxa ungaziwa, nguwe nguwe. Uzahlezi ubukela abafika ngemva kwakho belungiselwa bahambe, wena ulokhu unyonyoba emzileni ufolile. Abanye bacina bekhupha izimali bebhadala ukuze baphiwe ithuba. Akukuhle lokho. Abantwana balabo abaziwayo bathola izindawo zesikolo lakumanyuvesithi ngoba abazali babo besaziwa. Bayaphapha baye emazweni ngoba besaziwa. Lemali bayithola lula ngoba besaziwa. Wena-ke ongaziwayo?
Ibuhlungu indaba yokukhethana ngokwazana. Kodwa, musa ukubila ngaphakathi unxaphe. Ukwaziwa kwalapha emhlabeni yinto eyedlulayo. Ikhona indawo eyinqaba okufanele ukuthi ubani lobani azikhathaze ngokuyangena khona. Kusezulwini. Imibhalo iyasitshela ukubana umhlaba lo ayisilo ikhaya lethu. Ikhaya lethu lisezulwini. Ezulwini akungenwa ngokuthi sazi bani walapha emhlabeni. Kodwa lakhona ikhona iNdoda yaseNazaretha. Awungeni ezulwini ungayazi leyo Ndoda. Isimanga yikuthi ayilakhetho. Ayilasinothi, ayilamyanga. Ayilasifundiswa, ayilaqaba. Ayilamuntu omnyama loba omhlophe. Ayilakuthi ukhuluma luphi ulimi loba ungumhlobo bani. Indoda le njuJesu Khristu.
Embhalweni walamuhla sibona uJesu esitsho ukuba unguMalusi njalo ulisango lezimvu. UMalusi uyazinakekela izimvu zakhe. Nxa sezingena esibayeni, ulisango lazo. Uthi, “Mina ngiyilo isango; loba ngubani ongena ngami uzasindiswa. Uzangena, aphume, afumane idlelo” (uJohane 10:9). Isango leli yinsindiso. UJesu Khristu yindlela lesango lensindiso. Sithola ukugcinakala lokuvikelwa nxa singena ngoKhristu.
Uyamazi na uJesu Khristu? Uyakwazi ukubana wahlupheka wabethelwa esiphambanweni ukuze ubani lobani asindiswe? Sonke sifinyelele embusweni wakhe ezulwini ngaye. Kakhethi muntu. Insindiso ayithengwa ngemali. Iphiwa ngokukhuleka. Nxa ungamazi uJesu, mdinge khona manje. Mfune ukuze usindiswe.

Ingoma: Mfun’ uJesu uMsindisi
Nguye owakufelayo
Nxa umfuna uzomthola
Usindiswe namhlanje.

Barbara Nkala