Enye yezingoma engiyithandayo yile ethi:

Laph’ izivunguvungu, Zifus’ impilo yami,
Nobubi budlangile,
Umlingi esenqoba.
Ungikhumbule, Nkosi yam’.
Ungikhumbule Nkosi yam’.

Umhlabeleli lo, sekungathi wayephakathi kwezinhlupho ezesabekayo. Kwasekungani yonke into empilweni iyambandezela, iyamcindezela, iyamhlukuluza. Yayingekho intshukutshu yentokozo. Ngakho uyakhala phambi kweNkosi loMdali wakhe ecela ukubana iNkosi imkhumbule, imkhuphule kulezozinhlupho zakhe.
Kambe usuke wazithola ukuleyondawo na? Zinengi inhlupho esikhangelane lazo. Kulenhlupho zokuswela, ezokugulelwa, ezokufelwa, imisebenzi engabonwayo, ukwehluleka ukwanelisa izidingo zabantwana ezikolweni, intengo zezinto esikhwele kakhulu ezitolo, ukusweleka kwamadokotela lemithi efaneleyo, indlala lokunye okungapheliyo. Kuvamile ukuthi sibone sengathi uNkulunkulu usesikhohliwe, kanti hatshi, uyabona, njalo uyezwa konke ukukhala kwethu. Wathembisa ukuba kasitshiyi sisodwa. Uthi kufanele siqine, sibe lesibindi singalahli ithemba (Joshuwa 1:9). Kulezibonelo ezinengi kakhulu eNcwadini eNgcwele, iBhayibhili, ezabantu abangena phakathi kohlupho bengaludinganga, kwaba sengathi uJehova usebakhohliwe. Kodwa, uyabe engakhohlwanga ngoba yena kalali, njalo kawozeli. Ngizadobha ezimbili nje zwi izibonelo.
ENcwadini kaGenesisi 39 kusiya ku41, sibona uJosefa, owaphathwa kubi ngabafowabo bacina bemthengisa ukuba yisigqili eGibhithe. Kodwa iNkosi yayilaye njalonje. Sibona ejikelwa ejele engonanga, kungenxa yomfazi kaPhothifa owayegangile. Esejele wachasisa amaphupho omphathinkezo lompheki ababeyizisebenzi zenkosi yeGibhithe. Lakanye kwenzakala ngaleyondlela. Wayethe umphathinkezo amkhumbule esephumile ejele. Wakhohlwa isithembiso esezikholisela lowo mphathinkezo. Waze wakhumbula inkosi isiphuphe amaphupho ayeswela incazelo, sekwedlule iminyaka emibili. Umuntu uyakhohlwa, kodwa uJehova kakhohlwa. Wenza izinto ngesikhathi esifaneleyo. UNkulunkulu wamkhumbula uJosefa wakhutshwa ejele, wachasisa amaphupho, wacina esephakanyisiwe esengumphathi welizwe lonke laseGibhithe.
Esinye isibonelo esihle sisibona eNcwadini ka-Esta kuzahluko 4 – 6. UModekhayi wayengumJuda ezweni lasePhesiya lapho ababeyizithunjwa khona labanye. Kodwa kwakwenzeke wavumbulula icebo elibi elalibunjwe yizinceku zenkosi ezimbili ezasezicebe ukubulala inkosi u-Asahuweru. UModekhayi walimukisa iNkosi ngalokho, zalengiswa lezozigangi sekubonakele ukuthi ezazikuhlosile kwakuliqiniso. Isenzo sakhe lesi esihle uModekhayi kwangani sikhohlakele. Kodwa uNkulunkulu ngesikhathi esifaneleyo wenza iNkosi yakhumbula yasisithi, kaphakanyiswe, yamupha udumo olumangalisayo ezweni. Kwakhohlakala lokuthi ungumJuda, bona abasebenziwe izitha.
UNkulunkulu uyabakhumbula abakhe ngesikhathi esifaneleyo abaphakamise. Lawe musa ukugalula kokubi okwenzakalayo kuwe. Phakamisela amehlo akho eNkosini. Khala eNkosini. Khonza uthande uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke loba sekutheni. Memeza uthi, “Ungikhumbule Nkosi Yam’.” Uzamangala iNkosi isikwephule elangabini lomlilo.

Barbara Nkala

***

Okwalanhla kwanele Mthwakaz’ omuhle! Siyafisa ukuzwa kuwe ukuthi isigcawu lesi sikuthinta ngandlela bani. Siyalangatha ukuzwa ukuthi eyakho imibono ithini ngoba ulawo umcabango ongasisiza ngawo. Siyanxusa. Asibeni selimeni lokukhuthaza lokuphakamisa ulimi lwethu. Hlaba eyakho indima ngo2020 uyiphutshe.
Ukhumbule phela ukuthi esalela muva ithiwa xhaka yizinja.
Ngiyalithanda, njalo ngiyabonga!

Gogo Nkala