Bakithi, mina ngangike ngesabe njalo nginyukubale ngisizwa uMzalwane ekhuluma ngoMoya ONgcwele engathi yinto. Mayeee! UMoya ONgcwele ngumuntu booo! UMoya ONgcwele nguNkulunkulu! Ngomunye wengxenye kaNkulunkulu: oMunye bathathu; uNkulunkulu uBaba, uNkulunkulu iNdodana enguJesu, loNkulunkulu uMoya ONgcwele. Wayekhona ekuqaleni, ukhona lamhla, uzakubakhona kuze kube nininini! Sivamile njalo ukuthi sithi unguMoya kaNkulunkulu, uMoya kaBaba. Uyabizwa njalo ngokuthi nguMoya weqiniso.
UNkulunkulu edala umhlaba kuGenesise isahluko sokuqala, ivesi lesibili, sizwa kuthiwa, “Umhlaba wawungelalutho; kwakukhona umnyama phezu kwamanzi, kodwa uMoya kaNkulunkulu wayehambahamba phezu kwamanzi.” 
Besekusithi ekubhaphathizweni kweNkosi uJesu eJorodani, sitshelwa lokhu ukuba: “UJesu esebhaphathiziwe wakhuphuka masinyane emanzini; izulu lavuleka, wabona uMoya kaNkulunkulu esehla kungathi lijuba, esiza phezu kwakhe” kuMathewu 3:16. UNkulunkulu uBaba wakhuluma encoma iNdodana yakhe ethandekayo, loMoya ONgcwele siyambona kungathi lijuba. INkosi uJesu siyamuzwa kuJohane 14:16 ethembisa abafundi bakhe ebavalelisa ukuthi kabatshiyi bodwa. Uthi, “Ngizakucela uBaba aliphe omunye uMsizi ukuba ahlale lani kokuphela.”
Besesimbona kakhulukazi uMoya ONgcwele kuMisebenzi YabaPhostoli kusukela efika ngosuku lwePhentekhosti lapho abafundi bakaJesu ababelinde khona. Ngalolosuku siyatshelwa ukuthi kwezwakala umdumo ovela ezulwini onjengokuvunguza komoya olamandla; wagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo abafundi. Kwasekubonakala inlimi zingathi ngezomlilo zehla zahlala phezu kwalowo lalowo wabo. Kuthiwa, “Basebegcwala uMoya ONgcwele, baqala ukukhuluma ngezinye indimi njengalokhu uMoya wabanika ukuphumisela” kuMisebenzi 2:1-4.
Kusukela lapho, abalandeli bakaNkulunkulu babengabantu abagcwele ukukholwa loMoya ONgcwele. USawuli eqeda kuhlangana loJesu esephendukile waba ngumuntu osegcwaliswe ngoMoya ONgcwele, kuMisebenzi 9:17. Siyezwake kanenginengi ukuthi abantu babetshunyayezwa, baphenduke, babhaphathizwe ngoMoya ONgcwele. UMphostoli Omkhulu uPhawuli kanengi wayebeka izandla zakhe phezu kwabaphendukileyo babhaphathizwa, uMoya ONgcwele abasesehlela kubo, njengakuMisebenzi 19:6.
Lalamhla uMoya ONgcwele ukhona. Uyasebenza ebantwini bakhe. Ubapha Amandla amangalisayo okwenza okungajwayelekanga. UMoya ONgcwele ukhona kithi sonke esamukela uJesu njengeNkosi loMsindisi wethu. Samthenjiswa phela yiyo iNkosi uJesu. Ulathi ngezikhathi zonke. Uyasilaya, asifundise okuthandwa nguNkulunkulu. Uyasixwayisa lapho silahleka. Nguye osipha ukuqedisisa ngokwakomoya. Uba nguMduduzi omkhulu ngezikhathi sidangele, silahlekelwe. Uyasihola asiqondise njalonje.
Mcele lawe, akuphe amandla lamasu owaswelayo. 

Asithandaze: Moya ONgcwele, woza usihlanzisise, usilungise, sikuthande, senze okufiswa nguNkulunkulu. Amen

Barbara Nkala