UPhethro wayengumfundi kaJesu omkhulu. Kanengi lapho uJesu ethatha abafundi abathile esiya labo endaweni ethile, uPhethro wayengomunye walabo abathathu. Besiya entabeni lapho akhazimuliswa khona, uPhethro wayekhona. UJesu esiyathandaza ensimini yaseGetsemane, uPethro wayekhona. Nguye uPhethro okwathi uJesu ebuza ukuthi abantu bathi ungubani, watsho wathi, “UnguMesiya!” Nguye owakhanya ethenjwa kakhulu uJesu waze wathi unguKhefasi, idwala, lapho okuyakwakhelwa khona ibandla lakhe (uMathewu 16:18). Ikanti nguye njalo uPhethro uJesu akhulumisana laye ngendlela eyaze yangani iyamethusa, embuza ukubana uyamthanda na? Aphendule athi, “Yebo Nkosi, ngiyakuthanda.” UJesu athi, “Gcina izimvu zami!” Lokhu sikuthola kuJohane 21:15-17. UJesu wakuphinda kathathu lokhu eqinisa umlayezo wakhe.

       UPhethro yindoda eyayisukumela phezulu. Siyambona efunga egomela lapho uJesu esitsho ukubana abafundi bonke bazambalekela bamphike, yena wathi kasoze. Yindoda eyaphanga yathembisa uJesu isithi, “Nkosi, ngizimisele ukukulandela loba usiyangena ejele loba ekufeni” (uLukha 22:23.) UJesu watsho wathi uPhethro uzamphika kathathu, athi kamazi, iqhude lingakakhali.


   Siyayibona-ke indoda enguPhethro imlandela oqobo uJesu esebotshiwe wasiwa enkundleni phambi komphristi omkhulu, esiyathonisiswa. Yafika indoda enguPhethro yazithi tshoko phakathi kwabanengi lapho, besotha umlilo. Nanso intombi khonalapho imbona, imkhangelisisa, isithi kwabalapho, “Indoda le ibe ilayenalo obotshiweyo.” Waphendula uPhethro wathi, “Uyangihlolela! Angimazi umuntu lo!”


   Kungakadluli mizuzwana mingaki, nango omunye umuntu laye emsukela esithi, “Yeyi, ndoda, ungomunye wabo wena!” Wangani uyacaphuka uPhethro ephendula wathi, “Ake ungisukele lapha. Angimazi lumuntu!” Kungakedluli ihola, enye indoda layo yabe imsukela isithi, “Isibili, indoda le ibe ilaso isibotshwa, ngoba layo ngeyaseGalili!” UPhethro waphendula wathi, “Uyangihlolela wena Baba! Angikwazi okhuluma ngakho!” Kuthiwa engakaliqedi lelozwi, nanto iqhude lisithi, “Kikiligoligo!” UPhethro wathi uthi thala, wathola amehlo eNkosi uJesu emuthe nhlo, sengathi ayamkhumbuza. Wawakhumbula amazwi eNkosi uPhethro, waphuma wakhala kabuhlungu ezisola. Wayekade ezimisele, eyithanda iNkosi yakhe. Kodwa wamphika uJesu loba wayengakuhlosanga lokho.

       Kanenginengi empilweni, siyabe sifisa ukwenza okuhle, okuqondileyo. Kodwa sicina siphuthaza loba singaqondanga kwenzanjalo. Kasingcono kuloMfundi lo onguPhethro. Lathi siyamphika uJesu ukusa kwamalanga, ngemicabango engaqondanga esiyicabangayo. Siyavumela imicabango esingeke sifise omunye umuntu ayibone ayazi ngoba iyangisa, ingamphakamisi uNkulunkulu. Siyamphika ngamazwi athile esiwakhulumayo. Imilomo yethu iyakhupha izibozi, amazwi enyanyekayo ayisinengiso. Siyamphika ngezenzo zethu ezingaqondanga. Konke okubi esikwenza kwabanye abantu sikwenza kuye uJesu.   

   Nguye kuphela ongasiqinisa sime ezimisweni zethu. UJesu uyazwisisa. Uyabazi ubuthakathaka bethu. Asiceleni ukuqiniswa nguye njalonje.


   Asithandaze
: Nkosi Jesu, ngiyacela ukuthethelelwa lapho engikuphike khona ngemicabango, ngamazwi langezenzo. Ngisiza ngime eqinisweni lamhla lanininini. Amen.

Barbara Nkala