Vala Omubi Engangeni


UMUSA WANSUKU ZONKE

“Okokucina, bazalwane, konke okuliqiniso, konke okulesithunzi, konke okulungileyo, konke okuhlambulukileyo, konke okuhle, konke okubukekayo – uma ulutho luluhle kakhulu loba lubongeka – cabangani ngezinto ezinje” kwabaseFiliphi 4:8

Kulezi insuku kulokukhala endaweni zonke jikelele ngentsha esingene yacwila ezenzweni eziletha uhlupho ezinjengokudakwa lokusebenzisa izidakamizwa zemihlobohlobo ezimbi kakhulu. Yizinto ezibuyisela umsebenzi wesikolo emuva zidale ingxabano emakhaya labazali, kunye lababalisi ezikolo. Lokhu kubangelwa yikuvula amasango athile angenisa ububi empilweni, anjengokungalaleli abazali lokuzwana labangane abangalungana. Kweminye imizi ubuntu sebathutha bayadinga esomhamba tshose. Obaba labomama kabasathandani, ayikho inhlonipho, kuyathukwana ngenhlamba, akukho ukuthula. Kuyenzeka omakhelwane bazondane bahlebane. Kuba labakhokheli abangamagovu, abaqilayo, abangelandaba labantu ababakhokhelayo. Konke lokhu kubonisa impilo esibuswa ngomubi. Omubi ngusathani lezingilosi zakhe.

Kungenziwani ukuthi kuvalwe iminyango yonke ngci angangeni omubi? Phela nxa esengenile nguye obusayo; kuthi lapho abusa khona yingxabangxoza yodwa, ukungezwani, inzondano, ingxabano lakho konke okuxotsha ukuthula lothando. Kuyini pho okungenziwa ukuvala omubi angangeni? Kunengi okungenziwa, kodwa okunye okumqoka yikuphila impilo yokuhlanzeka lokulunga. UPhawuli uxwayisa abazalwane baseFiliphi ngezindlela ezithile ezokuphila abesecina ngala amazwi; “Okokucina, bazalwane, konke okuliqiniso, konke okulesithunzi, konke okulungileyo, konke okuhlambulukileyo, konke okuhle, konke okubukekayo – uma ulutho luluhle kakhulu loba lubongeka – cabangani ngezinto ezinje” kwabaseFiliphi 4:8. Uthi kabacabange ngazo zonke lezizinto aziqambayo.

Uma abantu bephila impilo egxile eqinisweni, impilo yobuntu lesithunzi, impilo yokulunga, impilo yokuhlambuluka, impilo enhle ebukekayo lebongekayo, omubi angantshungubala angene njani? Impilo enjalo ayilazo izikhala ezingenisa okubi. Yimpilo ethandekayo etshengisa ukwesaba uNkulunkulu. Asixwayeni lokho sibafundise abantwana ukuphila ngalezi izindlela. Uma sihlezi sicabanga ngalezizinto njalo sikhuthaza abanye kulokho, kulula ukuba omubi aphume athuthe ngoba kachelesi ngokuhle, uchelesa abuse njalo atshakale lapho okulobubi khona. Wena umi ngaphi? Qala ngokuba ngumuntu omi eqinisweni, lakho konke okubalisiweyo ukuvalela isitha phandle.

Barbara Nkala