GIYA MTHWAKAZI

Lamhlanje ngiyathokoza ukubika ukuthi inkondlo bezijuluka, sezithuluka. Zinengi. Kukhomba ubunengi bezimbongi ezizingcwethi lokukhuthala kwazo ekulobeni izinkondlo. Okungithinte kakhulu yikuthola inkondlo kumntanethu omutsha kakhulu, oku Fomu 2 esikolo sangaphezulu. Igama lakhe lo omutsha nguTaboka Phahlana Dube. Kodwa injongo yesihloko sakhe lokuloba kwakhe kungathi ngumuntu osebone amakhisimusi amanengi. Ukutshelwa yikuncitshwa. Uzazizwela nxa esitsho ngomfutho njalo ngokuzimisela esithi, ‘Ngivumeleni’. Mthwakazi, ivokloklo! Lompululu!Bakhona njalo abanye esesike sababona besiza lezabo. Bala uncinde iminwe ufunza ingqondo.

LIYANGIGCONA

Liyangingcona
Abanye bangesab’ okwenyosi zeganga
Nxa bengibona bayakhonona
Kube sengathi ngilomona
Hatsh’ unced’ engiyilo lona
Ngoba bengazi lokh ’engiyikho khona
Liyangigcona.

Liyangigcona
Ngizam’ ukuqeda’ ukona
Khon’ elizweni kuzaba lokuzwana
Ngoba ngibaqhulul’ abalomona
Kodwa ngikhangelwa njengesanqondo somntwana
Liyangigcona.

Liyangigcona
Ngithi ngiyinyanga
Ngisebenz’ ukulunga
Ngangabi lalutho ngize ngibe mpunga
Kodwa ngininelwa khatshana okolelib’ iphunga
Mina ngisithi ngilwa labangalunganga
Kuthiwe yimi engibathwasisayo wonk’ amalanga
Kusukel’ empumalanga kusiy’ entshonalanga
Akukh’ ebantwin’ ukubonga
Liyangigcona.

Liyangigcona
Ngithi ngiyisanuse 
 Nginuk’ abathakath’ ukuze
Phakathi komphakathi ngibasuse
Ngilwa labo kuze kuse
Kumnyam’ amalanga, ngizil ’ukudla ngikuphuse
Kodwa kuthiwe ngiya ngibathwasise
Ebubini babo ngibaphumelelise
Kanjani mina ngiya ngibaqhaqhazelise
Ngoba nginuka bawuvalelise
Ebantwini ngibatshabalalise
Liyangigcona.

Liyangigcona
Ngithi ngiyisangoma
Abakhunkuli ngibatshaya bathul’ okodakwe zingoma

Methembe Matutu