GIYA MTHWAKAZI Lamhlanje ngiyathokoza ukubika ukuthi inkondlo bezijuluka, sezithuluka. Zinengi. Kukhomba ubunengi bezimbongi ezizingcwethi lokukhuthala kwazo ekulobeni izinkondlo. Okungithinte kakhulu yikuthola inkondlo kumntanethu omutsha kakhulu, oku Fomu 2 esikolo sangaphezulu. Igama lakhe lo omutsha nguTaboka Phahlana Dube. Kodwa injongo yesihloko sakhe lokuloba kwakhe kungathi ngumuntu osebone amakhisimusi amanengi. Ukutshelwa yikuncitshwa. Uzazizwela nxa esitsho ngomfutho njalo…