Asibambaneni
Bambanani, Bambanani
Sisebenze ndawonye
Wedw’ ayiphutsh’ indima.
Isikhun’ esisodw’ asivuthi
Ungabi yinkom’ edla yodwa.
Asibambaneni mahlabezulu.

Umthwal’ uzoba lula
Sibe moya munye njengamajuba
Sibambane ngezandla lasemoyeni
Sidonse ijogwe linye
Asibambaneni
Bambanani.

Asibambaneni,
Bambanani,
Sithuthukis’ isizwe sethu
Kuze kuth’ odlulayo
Azibonel’ engabikelwanga
Sibambene njengebizo lethu
SiyiBambanani.
Ngithi asibambaneni
Tjinyunyi babili komba woga tjowuluka.
Aqinisil’ amaKalanga.

Bambanani
Bambanan’ enhle
Liphathisane kukho konke
Omunye ma ewa limvuse
Liphathane kuhle
Lizwelan’ ubuhlungu
Liphathan’ okweqanda
Othinta thin’ uthinte sonke
Othinte mina kathintanga mina
Kodw’ uthinte thina.

Siyazigqaja ngobuyithi
Silabadal’ abasiph’ imilayo
Basipha imilayo ekuseni lantambama
Basicathekel’ ulwazi.

Basifundis’ ukuziphatha
Singamantombazane bethi
Giya ntombazana
Uziqhenye uzigqaje ngomzimba wakho
Ulalel’ uqaphelise
Kulomvuzo wempilo enaphakade.

Hlelolwenkosi Ndebele