Giya Mthwakazi

NGINCEL’ ISITHUPHA

Ngiyabingelela Mthwakaz’ omuhle! Ngubani owayesazi ukuthi koze kube lamhla silokhu sisentolongweni edalwe yi Khorona Vayirasi! Sasingazi. Sasicabanga ukubana kuzaphelela khonale khatshana emazweni, kanti kasibuzanga elangeni. Sasingazi ukuthi lathi sizavalelwa ezindlini zethu ngenxa yesilo esingasiboni ngamehlo ethu. Asazi yozala nkomoni. Emazweni sebeqala ukuthukulula amanye amafindo abotshiweyo ukuvikela isifo lesi. Asazi njalo kumbe sitshabalala, kumbe siyobuye sivuke…

READ MORE
Giya Mthwakazi

BAMBANANI

AsibambaneniBambanani, BambananiSisebenze ndawonyeWedw’ ayiphutsh’ indima.Isikhun’ esisodw’ asivuthiUngabi yinkom’ edla yodwa.Asibambaneni mahlabezulu. Umthwal’ uzoba lulaSibe moya munye njengamajubaSibambane ngezandla lasemoyeniSidonse ijogwe linyeAsibambaneniBambanani. Asibambaneni,Bambanani,Sithuthukis’ isizwe sethuKuze kuth’ odlulayoAzibonel’ engabikelwangaSibambene njengebizo lethuSiyiBambanani.Ngithi asibambaneniTjinyunyi babili komba woga tjowuluka.Aqinisil’ amaKalanga. BambananiBambanan’ enhleLiphathisane kukho konkeOmunye ma ewa limvuseLiphathane kuhleLizwelan’ ubuhlunguLiphathan’ okweqandaOthinta thin’ uthinte sonkeOthinte mina kathintanga minaKodw’ uthinte thina. Siyazigqaja ngobuyithiSilabadal’…

READ MORE