Mthwakaz’ omuhle, nansi isigcawu sokugiya ngobuciko bakho. Vukubula ugqozi obelulele lununkule, lutshakale, lutshitshimbe yeka! Asiphutshe isitshikitsha sezwi lakho, zitshaywe izikeyi zokubabaza, idutshulwe ingquzu yokugabaza ngolimi, sibukele sincinde.

Giya ngemibono, lemizwa lemicabango yakho. Ingabe uyamemeza, kumbe uyaklabalala, kumbe uyalila, mhlawumbe uyabihla, caca uzwakale. Kunga uyamomotheka, kumbe uqhakala uhleko, kumbe uyaqumbaqumba, mhlawumbe uyalaya, loba uyakhalima, loba ukhonona nje, khonya kuzwakale. Loba unyenyeza, zwakala sizwe!

Yekela banathe kuwe bakholwe. Khuthaza bafukuthe okuhlabusayo. Yekela bagqule elomnkantsho bakholise. Vuma bakleze, bakhukhuze bakhoth’ indebe. Sibukula babone, bafunde njalo bathinteke.

Gogosa ugwabe ngolimi lwakho oluligugu likaMthwakazi!

Qaz’ eyokuqal’ inkondlo kuvik’ elizayo! Nguban’ umqali wesiziba?