Ekuhle Mthwakaz’ omuhle! Kuhle kuyabongeka ukuba sihlangane njalo lamhlanje kuleliviki kulesisigcawu, ikakhulu ukuba sibusiseke ngesikuphakulelwa zimbongi zethu zalamhla. Silitshayela ihlombe lina lonke eselingene kulesi sigcawu, sisithi, lobani lingadinwa. Sithembe lina. Ubuzwe bethu buyakuma ngenxa yenu elizimisele ukuphakamisa ulimi lwethu koMthwakazi, ikanti njalo lisenza sijulise imicabango yethu kulokho elikutshoyo. Asicabangeni, senze. Asingakhali ngezinhlupho ezikhona sigiqika ndawonye. Imbongi lezi zikhona ukusilimukisa, lokusikholisisa njalo. Sizitshayela ihlombe imbongi zethu. UNkosilamandla Kunene lamhla nguye umqali siziba ngenkondlo yakhe ethi, “IMvuselelo Yolimi Lamasiko”. Umpululu levokloklo hlabezulu!

IMVUSELELO YOLIMI LAMASIKO

Watsh’ umfokaNgozo
Etsh’ eyibon’ ingozi
Mhla ethi, “Libambeni bo!”

Wayeqinisile laph’ esithi
Lingen’ igusu lamahlathi
Kuphus’ ukutshabalala kithi

Lukuph’ ulimi lwethu?
Lon’ ulim’ oluluphawu lwethu
Oluvez’ imvelaphi yethu

Alusekho luyekuphi na?
Lutshabalale lwaya kwabaleleyo na?
Thina sasala sibambe son’ esejub’ isisila

Likuph’ isiko lethu?
Lon’ isik’ elipheth’ ubuntu bethu
Elibamb’ isizwe sethu

Yebo kamb’ isiko seliphenduk’ iseko?
Iseko lokuphekis’ ihlazo
Lon’ elomhlambi kazelusile lo

Zikuph’ izintombi lezinsizwa bo?
Ezilesibind’ ezizizwayo
Zimanyane zivuselel’ ulimi lamasiko

Okwamanje ngibuhlungu ngoluntu
Bukuph’ ubuntu babantu besintu
Ngitsho nxa uluntu solubole khuntu

Akuph’ amaxhegu lezalukazi?
Bon’ abapheth’ isiphalakazi
Isiphalakazi solwazi

Siyabadinga kababuye
Basethel’ izinganekwane
Sifund’ isiko liphenduke

Kuthiw’ akugobe lingeqondiswe
Kababuy’ abadala basiqondise
Sihamb’ okukaSolobhoni siqondile

Zikuph’ izimbongi zibhonge?
Zigabaze kudilik’ izindong’ezinde
Bathokoz’ abantu babonge

Bakuph’ abalobi balobe?
Bagiye ngosiba bagabaze
Ulim’ oselwalobayo luze luphenduke

Bakuph’ abaculi besizwe lamacac’ abo?
Bacule ngolim’ olucolekileyo
Kube lentokozo engapheliyo

Sikuph’ isizwe sikaMthwakazi?
Ngitsho nxa sezisidl’ emin’ izimpalakazi
Yebo kamb’ ubuzwe bethu bugeleze lamanzi?

Kaluphakam’ uhlang’ oluNsundu bo
Lusunduze zonk’ indonga lwephule yonk’ imigoqo
Yon’ encindezel’ ulimi lamasiko

Njengoba lombhal’ usitsho
Silahlekil’ isizw’ esingelaw’ amasik’ aso
Aluvuselelw’ ulim’ akhunjulw’ amasiko.

Nkosilamandla Kunene