Ekuhle Mthwakaz’ omuhle! Lanxa isilo lesi esekhorona silokhu sinkunyayila sidlithiza siginye lapho esikhethe khona, singagqize qhakala, thina uNkulunkulu asasivemele ukuba siphefumule, siyabonga. Impilo ayikho ezandleni zethu. Saqala sazwela udonsi lwesifo lesi kude, phetsheya kwezilwandle. Singenile lasemazwen akithi kwele-Afrika. Amanengi amazwe akwelakithi awazange ajahe ukulungiselela ukulwisana laso lesisilo. Athathela muva. Kodwa, kusukela kuMvulo wamhlaka 30 kuMbimbitho 2020, kwabekwa umthetho othi abantu abahlale ezindaweni zabo, bangaphumi ngaphandele kokuba besiyadinga imithi lokwelatshwa; loba besiyadinga ukudla; lalabo abasebenza ezindaweni zalokhu okusiza uzulu empilweni. Kwathiwa abantu basebenzele emakhaya abo.

Kulokukhala okukhulu isibili ngoba bebanengi abaphila ngokuthenga bethengisa. Bayazisebenza. Nxa sekuthiwa bahlale ezindlini okwamaviki amathathu ababoni ukuba bayaphila bathini lezimuli. Yinkinga efuna ukuhlolisiswa kube lendlela ezasiza abantu.

Izimbongi zethu esizithandayo zilokhu zigabaza zisazisa ngekhorona zisilimukisa ngeyezi elimnyama eligubuzele singananzelele. Nangu uKhuluGatsheni, uMthulisi Ndlovu, lamhlanje esithi:

KHORONA, YEHLISA KANCANE

Zuku-zuku!
Duku-duku!
Thala-thala!
Phazi-phazi!
Phansi-phezulu!
Thula zwi!
Vala tu!

Kuzwakele thunzi lokufa…
Khorona, yehlisa kancane.
Bath’ usimo ndidamadoda
Osiyazi bawabhula kubemnyama
Injingalwazi mpu!
Odokotela lezanuse khwimilili!
Omongikazi lezinyanga qhuzu!
Izazi socololo!
Izikhulumi cosololo!
Osozindaba zwi!
Umhlab’ umangele
Uluntu ludangele
Izizwe ziphelelwe
Abantu mbo, ngokwesaba
Akuzwisiseki, sesiyathe siyathe…
Khorona yehlisa mbijanyana.

Phetsheya enjuleni zolwandle
Ujule wajulukisa kabuhlungu
Ukhwaz’ ompumulondwendwe baginqa
Ondlebe zikhany’ ilanga, badideka
Nguban’ ongadid’ uMadiba na?
Usimo asichazwe mazwi enela
Unyonkoloz’ umhlaba,
Ulelephi mfoka Nyongolo?
Nant’ igagasi lokufa habe!
Mugabe, utshonephi lesibindi lamacebo pho!

Nanko sakhelw’ amamotshari
Sagejelw’ amathuna sisabudla…
Izizwe nanzi zibangwa lezibi
Kobuthwa kugqitshelwe kwelekane
Kokhalwa kuze kukhawulwe
Umhlab’ udangele bakithi!
Into nje asazi sivelelwe yini
Awu savelelwa Thixo.
Khorona yehlisa phulizi!

Kuwe Somandla,
Mdala wezinsuku lezizwe
Sazi, nyanga, melaph’ omkhulukazi
Thixo makhwaza kum’ igagasi
Mjabhisi kalusifandini
Ngcwele, ngqwele mvelo
Vel’ uthel’ umusa, akusahlekisi
Lo ngumatshayabhuqe
Kudl’ onsundu lomhloph’ emini.
Owala lokhu uyabe uyazikhohlisa.
Nank’ umhlab’ ujikelan’ inyok’ ephilayo.
Lo uthi, ‘Ngulo!’
Lo laye uthi, ‘Ngulowaya!’
Baphethe banindan’ udaka
Uluntu lutshabalala lusobela.

Baba weth’ osezulwini lasemhlabeni
Sithe gwaqa singabakho
Sikhal’ ezimathonsi
Sith’ akusiph’ ithutshana silungisise
Baba sonile siyazi
Sona sisaz’ uqobo
Silenzil’ ihlazo sakuhlambalaza
Sizenzil’ izinto ngokweth’ ukuhlakanipha
Salibala ngezixwayiso zakh’ ezingcwele
Baba siyavuma sonile
Wena waxwaya ngokufika kosuku olungaziwayo
Lona suku oluyisithutha
Kodwa hatshi ngeKhorona bakithi.

Ubuhlongandlebe lizaba eliyikufa
Ukungalandel’ umbhalo lithuna njalo
Kambe kungabe kuyikho na?
Zingabe ziyizo leziya nsuku zokuphela?
Jehova sizwel’ isihawu
Siphe ithutshana silungisise la esaphambanisa khona
Baba jabhisa, yehlis’ iKhorona.

Mthulisi Ndlovu
uKhuluGatsheni