GIYA MTHWAKAZI

Mthwakaz’ omuhlehle, kulezi insuku sihlezi manzonzo. Umhlaba wonke uyakhala ngesifo esesingene satshakaza sachithachitha satshayanisa abantu ngamakhanda. Kungene umkhuhlane weKhorona. Uyathanyela nje lapho ongene khona. Okubi yikuthi uthathelwana lula nje emoyeni wonalo esiwuphefumulayo kunye lekubeni abantu babe seduzane duzane. Akusaxhawulwana ezindaweni thile. Kwamanye amazwe abantu abasavunyela ukutshakala phandle kwemizi yabo. Izikolo zivaliwe. Akusayiwa emisebenzini loba emacaweni. Izindiza sezimisiwe ukuphapha zithwele bantu abayale lale ukuze ungamemetheki ngabo labo abayizihambi. Umnotho welizwe linye ngalinye lawo usuqhula ngoba abantu sebephila ngokuthenga izinto kwabanye kwamanye amazwe. Abezemithi bayaphithizela bazama ukudinga umuthi onganqoba lesisilo.
Nkosi yami! Lokhu kuswela imithandazo ngoba uMdali nguye yedwa owanelisa ukusinqoba lesisilo ngoba wazi konke, ubona konke, ulamandla wonke, njalo usendaweni zonke. Angasigadla kanye silalise umhlonga sitshabalale lesisilo. Emazweni amanengi akithi kwele-Afrika siyakuswela kakhulu ukungenela kweNkosi ngoba asilakho ukuzilungiselela esikubona kwamanye amazwe ukuze silwisane lalesisilo seKhorona. Njengakithi eZimbabwe, oDokotela abanengi baxotshwa. Lemithi ayikho ezibhedlela. Izolo lokhu, omunye wabantwabami ulaluke esibhedlela ilanga lonke, kusukela ekuseni kwaze kwahlwa, waze wabonwa ngudokotela omuphe umuthi ngehola letshumi kuhlwile. Hawu! Kuyini nje lokho batayi! Imbongi zithini ngalesisilo?
Lamhla silayo imbongi yethu uPerfect Ncube eloba ngaso lesisilo. Uthi yimpi esibhekane layo. Bala uzizwele ukuthi uthini.

KHUZEKA!

Ngiyaqhela ngiyaqhubeka
Ngiyaqina ngiyaqholoza
Nguquko ungingqikila isiphaqa
Kuphoqoka mqondo asazi kuqondeni
Emqondweni ziyagiga kukoGigaba
Qum’ uqethu, gec’ uqeth’ iculo lezigigaba
Gaqa sana lwami yizo lez’ indaba

Qhubeka jongosi akuyek’ ihaba
Uyaqhaqhazela uqunywa liphango
Phaqaphaqa uyaqhubeka uyaqolotsha
Siqoqodo ndini awukhuzeki uyamotsha
Qhalaqhala lomuntu ungumamotsha

Akuqili lazikhoth’ emhlane usaselusana
Qinisela qhubeka ngenguquko uzasala
Qaphel’ iqiniso uzalimala
Ubuqholo bumpumela ndoselakufa
Owala ukucetshiswa uzwa ngokuqethuka
Qoki qoki siyaqoqoda sethule
Ngiyatsho ngiyaphinda ngithi khuzeka Khuzwayo ndini.

Mthulisi Ndlovu