Ngithemba lizikholisile izinkondlo elizibale kuviki elidlulileyo. Nansi imbongi entsha yakuleli iviki etshiseka kakhulu ngokuloba izinkondlo eziphathelene lalokhu okwenzakalayo kulezi izinsuku elizweni lethu. Ukutshelwa yikuncitshwa. Bala uzizwele ukuthi uThabo Dube ugiya esithini. Singathaba ukuzwa ukuthi wena uthini ngenkondlo kaThabo.

KUNZIM’ EDOLOBHENI!

Yibuphenduphendu!
Iizwe selimi ngamazwane,
                                                    Ophil’ ekhaya losedolobheni                                
Sokuyint’ efanayo nje bayisa.
Akusasetshenziswa getsi edolobheni
Sokuthezw’ inkuni yeka
Iganga selisele bhunyumu.
Isinkwa asisabonwa,
Kuvukwa ngeqebelengwane.
Akusagadwa makhombi,
Sokugibelwa uSihube loSiphosami.
Amanz’ ahamba njalonje,
Siyayigebha imigodi, thul’ ubheke.
Imigwaqo yonk’ emihle yezolo
Sokungamagodigodi akhilikithelayo.
Igusu okumele lilondolozwe njengemvelo,
Selicentwa nsukuzonke,
Licentelwa amabandl’ ahlukeneyo.
Akusakhonzwa ngeqiniso,
Abantu sebelanda izimanga
Batshelwa ngekusasa labo bankeme.
Kabantshontshi nje abafundisi,
Sebengotsotsi abathi shi!
Yimdadada izimota zimi,
Zifolel’ ukuzuz’ amafuth’ abizayo.
Ama 2000 wona angikhulumi,
Awayaz’ imali eyiyo yakulelilizwe.
Alibonile i’bearer cheque’,
Alibambe ngezandla idola leMelika,
Zagcwala zaqumba izikhwama
Ngamabhondi asedliwe lubhedu.
Leyo-ke eyayilomfanekiso woMvundla,
Laleyo eyayilezakhiwo zeGreat Zimbabwe
Bayayazi na?
Ingaphi yona?
Layo yadliwa lubhedu.
Akusangenwa ko-Edgars,
Sokuyiwa eKhothama.
Bangene bathin’ abant’ ezitolo?
Izinto seziqans’ amaqaqa nsukuzonke?
Siyabuyela na emabhetshwini lemisisini?
Thul’ uthi zwi ubukele.
Sibhedile siyadida lesisimo madoda!
Siyaphindela sonk’ ekhaya kusal’ ingamula,
Yebo, sobuyela siyegiya ngoludala,
Sincinde sandwayi ngenopi,ledobi lomvundla.
Ngob’ edolobheni akuphileki,
Sisel’ egcekeni njengempabanga yexhegu,
Konke kusegcekeni,
Lebhetshu liseceleni bo.
Lungisa Khulu!
Akulungiswe konke bo
Usapho luphile he!

                                                                                                          ngu Thabo Dube