Giya Mthwakazi

BATSHABALALA UBUNTU!

GIYA MTHWAKAZI Namhla sethula kini imbongi ezindala lezintsha. Ake sizwe ukuba lamhla zigiya phezu kwaziphi izinjongo. Uthini ngalokho eziloba ngakho? BATSHABALALA UBUNTU! Lathula zalukazi lamakhehla sabant’ abafileyo?Lithe thwitshi ubuntu buthintitheka libhekile,Liqinisile?Hatshi bo, hatshi!Liyaphila lina,Lisekhona njalo liyakubona okwenzakalayo?Mhlawumbe yikho lingasahlonitshwa.Imilomo yenu ayakhe bo,Okuny’ elikukhulumayo ngokwemandulo.Likhangelwa linyonkolozwe,Abanye lihlafun’ insini kube yikuphela;Lazini litsho sizwe?Khulu, usungukhuluza ngob’ okukhulumayo kuyakiliza,Gogo,…

READ MORE
Giya Mthwakazi

MITSHADO BANI LE?

Ekuhle Mthwakaz’ omuhle! Sitshilo kuviki elidlulileyo ukuthi sizama eminye imizamo ukuthi sibe banengi abangena kulesi sigcawu. Kuviki elizayo, sizabe sesile khasi kuFacebook. Lona lizaba semehlweni abanengi libe-ke ngubizabiza. Bana uqaza wena kaMthwakazi. Sisonke asiluphakamise ulimi lwethu. Hatshi-ke, ziyagiya imbongi zikaMthwakazi. Ziza lazo izinkondlo ezilemibuzo efuna impendulo. Ziyakhuza, ziyaxwayisa, ziyacebisa, ziyafundisa, ziyakhuthaza. Ubalisile ngomfutho omkhulu okaMlilo…

READ MORE
Giya Mthwakazi

HIYA SIKLIWINDINI!

Ekuhle Mbongi kaMthwakazi! Ngiyakhumbuza njalo, lesi yisigcawu sakho sokugiya ngemibono, lemizwa lemicabango yakho. Gogosa ugwabe ngolimi lwakho oluligugu likaMthwakazi!    Lamhla, nangu njalo uThabo Dube esithi, ‘Hiya Sikliwindini!’ Ngubab’ onjani odlwengula umtanakhe, Avodloz’ impilo yomtwanaAmtshiye ebubul’ ebhunyumunyu?Amhluthunel’ isithunzi lobuntu bakhe?Nguban’ olemvumo enjaloPhezu kwempilo yomtwana?Ozipha leyo mvumo kadilikelwe lijele,Athi lanxa sefil’ agaxwe inkalakatha yedwala entanyeni,Aphoselw’ olwandle,Anyamalale,…

READ MORE
Giya Mthwakazi

KUNZIM’ EDOLOBHENI!

Ngithemba lizikholisile izinkondlo elizibale kuviki elidlulileyo. Nansi imbongi entsha yakuleli iviki etshiseka kakhulu ngokuloba izinkondlo eziphathelene lalokhu okwenzakalayo kulezi izinsuku elizweni lethu. Ukutshelwa yikuncitshwa. Bala uzizwele ukuthi uThabo Dube ugiya esithini. Singathaba ukuzwa ukuthi wena uthini ngenkondlo kaThabo. KUNZIM’ EDOLOBHENI! Yibuphenduphendu!Iizwe selimi ngamazwane,                                                    Ophil’ ekhaya losedolobheni                                Sokuyint’ efanayo nje bayisa.Akusasetshenziswa getsi edolobheniSokuthezw’ inkuni yekaIganga selisele bhunyumu.Isinkwa asisabonwa,Kuvukwa…

READ MORE