Yeyeniiiii bo!
Safa saphel’ isizwe sabomkhulu
Labokhokho bethu
Ngabe yikho na esakufundiswayo?
Ziphi izalukazi ngizwe ngempululu?
Aphi amajaha ngizwe ngevokloklo?
Ziph’ intombi-nto emkhosini womhlanga?
Mayeee, laphel’ isiko!
Kambe bazakubakhona na omama bolweSine?
Zizabakhona na izinduna labosobhuku?
Enjelele kusahanjwa na?
Mayeee, laphel’ isiko!
Nguban’ ophisele olwethendele?
Kuntsha yanamhlanje?
Ebutsheni bam’ indlela ibibuzwa kwabaphambili
Kodwa lamhl’ abaphambili babuz’ indlel’ entsheni
Mayeee, laphel’ isiko.
Kungani lingasaboniswa?
Kungani lingavumi ma liphambanisile?
Kungani lingazehlisi lixolise?
Kungani lingasabongi ebadaleni?
Sokumele kubongwe lina, mayeee!
Ngilizwela usizi
Ngidabukile, ngidinekile, ngicunukile
Ngizonde ngigan’ unwabu.
Ngani bantwabethu;
Kodwa-ke, elomzali aliweli phansi.
Owathi amakholwa kawalahle isintu ngubani?
Owathi intsha yiyo esisazi ngcono ngubani?
Mayeee, laphel’ isiko
Thiyani ngazo zombili bantwabethu
Akelikhuzwe lizwe
Inhlonipho ngeyamahala
Njalo ayiyelwa esikolo.
Njalo nje elomzali kaliweli phansi.

Passmore Ndlovu