Ubuntandane buyangizulazulisa
Ubuntandane buyangigqilazisa
Ngiyogqilazwa kuze kube nini Nkosi?
Siyafika nini esam’ isikhathi
Sokuphumula kwezam’ izinhlungu?

Min’ uzangithata mhla kutheni kul’ umhlaba?
Njengob’ uBaba sowamthatha,
Lami ngiyolala ngedwa zwi ngaphansi komhlabathi
Utshani, inhlabathi kunye lezihlahla
Yikh’ engizavusana lakho amavuku kuphela zwi.

Walala yedwa zwi uBaba
Ngaphansi kwesihlahla somgwadi,
Lami ngiyolala ngedwa zwi
Ngingabi ngisezwa lelizwi lonyenyezayo
Ngilele ngaphansi kwesomkhemeswane.

Ngiyokhulumisana lebhokisi lami
Lobhayana engizangcwatshwa ngalo.
Angazi langabe ngiyobe ngiyibonile na
Leya nsizwa eyangitshiya ngisakhasa
Ngingayibona ngizakuthi dili phansi,
Ngivuke ngitabayile ngiyiqonde nta
Ngingasagqize qhakala!

Izinhluph’ engizibon’ emhlabeni
Ngiyozilandisa zonke ngobunengi bazo
Kodwa phinde ngilibal’ abantwabam’ uqobo
Ngizabakhumbula ngazo zonk’ izinsuku.
Kwabaseleyo ngithi, “Lize lingigcinel’ izintandane zam’
Ngob’ intab’ ezikude zingumasithela.

Lizom Ncube
(Mahlokomisa Iqhawe Langempela