Ubuntandane buyangizulazulisaUbuntandane buyangigqilazisaNgiyogqilazwa kuze kube nini Nkosi?Siyafika nini esam’ isikhathiSokuphumula kwezam’ izinhlungu? Min’ uzangithata mhla kutheni kul’ umhlaba?Njengob’ uBaba sowamthatha,Lami ngiyolala ngedwa zwi ngaphansi komhlabathiUtshani, inhlabathi kunye lezihlahlaYikh’ engizavusana lakho amavuku kuphela zwi. Walala yedwa zwi uBabaNgaphansi kwesihlahla somgwadi,Lami ngiyolala ngedwa zwiNgingabi ngisezwa lelizwi lonyenyezayoNgilele ngaphansi kwesomkhemeswane. Ngiyokhulumisana lebhokisi lamiLobhayana engizangcwatshwa ngalo.Angazi langabe ngiyobe ngiyibonile…