GIYA MTHWAKAZI

Namhla sethula kini imbongi ezindala lezintsha. Ake sizwe ukuba lamhla zigiya phezu kwaziphi izinjongo. Uthini ngalokho eziloba ngakho?

UMUNTU NGUMUNTU NGABANTU

Bancane ngoba thina sibakhulu,
Bakhulu ngoba thina sibancane:
Umuntu ngumuntu ngabantu;

Bade ngoba thina sibafitshane,
Bafitshane ngoba thina sibade:
Umuntu ngumuntu ngabantu;

Baphansi ngoba thina siphezulu,
Baphezulu ngoba thina siphansi:
Umuntu ngumuntu ngabantu;

Babi ngoba thina sibahle,
Bahle ngoba thina sibabi:
Umuntu ngumuntu ngabantu;

Omncane uyamdinga omkhulu,
Omkhulu uyamdinga omncane,
Omude uyamdinga omfitshane,
Omfitshane uyamdinga omude,
Ophansi uyamdinga ophezulu,
Ophezulu uyamdinga ophansi,
Omubi uyamdinga omuhle,
Omuhle uyamdinga omubi,

Ohlakaniphileyo uyasidinga isithutha
Isithutha siyamdinga ohlakaniphileyo:
Umuntu ngumuntu ngabantu;

Umuntu ngumuntu ngabantu,
Abantu ngabantu ngobuntu,
Ubuntu yinsika yoluntu,
Umthombo woluntu yisintu!

Comfort Ndlovu