GIYA MTHWAKAZI

Nxa imbongi yayiyabe isiphuphuma ngosinga, igiya, iseqa, ijanquka, ibetha amagama akhuthazayo avusa idlabuzane lokwenza; ayekekela amanina, alilizele, udutshulwe umpululu, obaba lamajaha batshaye ivoklokolo! Kwakumnandi kakhululu. Loba uzibalela wedwa, ake ukekele lawe uyithuze ivokloklo ngoba imbongi zethu lezi ziyasikholisisa kakhulu. Asizitshayeleni ihlombe! Nanzi zisiqumbaqumba ngolimi lwethu lukaMthwakazi oluhlabusa kangaka! Ayitshe ivokloklo lapho okhona aze ahawukele lobengabazi ubumnandi bolimi lwethu lomdabu! Bala uncinde iminwe ufunza ingqondo. Ezinye njalo inkondlo zivusa umoya wolaka lokunqanda ububi obudlangileyo. Ziyaxwayisa. Ikanti ezinye zifukamele umoya wosizi lokuhlulukelwa. Kukho konke siyafunda, siloleke, sivuke senze.
Silazo njalo imbongi zenu ezizingcwethi. Hlala phansi, ubale uzizwele. Nangu uNomathemba Moyo esenwaya ubuchopho esithi, ‘Inkomo ZikaBaba’.

VUKA MNTWANA!

Mayeeeeeeeeeeeee!
Kanti kwenzenjani boooooooo?
Nang’ umntwana enunubal’ etshwabhana,
Entshintsha ngitsho lombala
Ngabe kwenzenjani?
Ntombazana, wantshintsha umbal’ usukhulile yindaba?
Wanunubala, wanembuluka sadelele
Uzihambela nje, yini kodwa?
Uthi uyakubona yin’ ukuthi
Ubutsha bakho awusabukholisanga
Mayeeee, ak’ uvuke mntwana
Kanti majaha kwenzenjani?
Lajwaq’ ebusweni libancane kangaka
Ibhonga-ke, angisakhulumi,
Ngoba ayisilo bhonga kodwa
Yilokhu osokwalingena emphinjeni yenu
Okhulu labokhokho bethu
Bebebhema ingidi
Kodwa lina selidlulis’ amalawulo,
Aliboni yin’ ukuthi liyazibulala?
Akukhanyi yin’ ukuthi selikhulile?
Akuveli yin’ ukuthi kufa lina?
Akubonakali yin’ ukuthi
Liyazikhawulisa njeee mayeee!
Vukani bantwabethu!
Wenziwa yini ukuthi wenzele umngane wakho
Yebo-ke bathi izandla ziyagezana
Kodw’ uma zingcolile ziyangcolisana
Akuvuke mntwana, uziqoqe,
Uhlale phansi uzinze
Ube suyabona ukuthi wenzani ngempilo yakho
Mntwan’ oyintombazana
Lawe mfan’ ukona lokoniwa libancane
Akusikh’ okuphelela khona impilo yakho
Akuvuk’ ubon’ ukuthi wenzani ngempilo yakho
Vuka mntwana!

Passmore Ndlovu