GIYA MTHWAKAZI

Nanzi njalo ezinye izimbongi zethu zalamhlanje ezintathu. Ukutshelwa yikuncitshwa. Bala uzizwele.

WOYA! MHLABA KAWUNONI

Woya! Mhlaba kawunoni
Mhlaba kawuzimuki
Mhlaba kawusuthi
Mhlaba kawukholwa

Kunini usidla?
Kunin’ ulokhu uginya?
Kanti singanan’ esakho?
Kanti owakh’ umphimb’ unganani?
Uligovu! Uyisidli!
Ngiyakuzonda!

Izolo lapha nje
Besizihlalele pekle!
Sichelesile nje
Ngob’ ungculaza umfowenu
Isitha sethu
Sesimtholel’ uMnqobi
Ama-ARV.

Lamhlanje wena thutshu!
Udabuka khonal’ eChina
Wamemetheka samlilo wegusu
Wantantalaza wachaph’ amabhoda
Ucimezil’ ungagqize qhakala
Wabantinyela sanyosi zegona

Zaqhinqw’ izililo le lale
Kwasala mfelokazi
Kwasala mfelwa
Kwasala ntandane
Kukant’ eminy’ imizi yavalwa ngamahlahla
Usutshaye waqhothula wena

Awukhethi limi
Awukhethi mbala
AmaChina uphose wawaqeda
AmaTaliyana uphose wawathanyela
ESpain lakh’ ubakhukhule
IGoli awulicezanga
Ngitsho leZimbambwe ubonakele
Umhlaba wonke mbo!
Izikolo, izitolo lamabhizimusi
Konke sokuthe ntsi!
Abahambayo mpu!
Abantu ezindlini mpo!
Kuthiwa yiLokhudawuni

Ofun’ ukukunqoba
Kumel’ aqhelelane lolunengi
Ahlamb’ izandla njalonje
Ngamanzi langesepa

Satsha ngawe mthakathindini
Saswel’ intokozo ngawe
Awu! Corona
Corona
Covid-19
Awusixekele bo!

Julia Sibanda