Ekuhle Mthwakaz’ omuhle!

Kambe linjani bathandekayo. Isikhudumezi lesi esikhona bantu beNkosi! Sibi kakhulu. Zamani ukunatha amanzi amanengi ahlambulukileyo. Njalo nxa lihamba phandle loba lisebenza phandle ligqoke izingowane ezivikela ilanga. Liyingozi lelilanga. Zivikeleni kulolulaka Mthwakaz’ omuhle. Njalo asiceleni eNkosini ukuthi isiphe amanzi. Komile. Lugwadule. Indlala ibhahile. Siyawakhalela amazolo.

Kuviki leli esichaphe kulo, sizwe imikhankaso emangalisayo mayelana lomkhosi wokuthi   abantu babuthane, batshaye ubhoko besiya enkundleni enkulu yemidlalo; betshengisela ngokuthi kukhitshwe amasankishini … izijeziso lezi esizwa ngazo kumalungelo abathile abangasavunyelwa ukuya kumazwe athile. Lusuke lwaqakatheka lolu suku kwaze kwadalwa usuku lwekhefu ukuze abantu bangavukeli emsebenzini, Labantwana abayanga ezikolo ukuze umkhosi ubemkhulu uzulu ebekelela esiya enkundleni enkulu eHarare lapho uMongameli welizwe ubezakhuluma khona labantu ngaloludaba. Asazi-ke ukuthi kube lomphumela bani? Kodwa uzulu uthini ngalokho?