Ngiyabingelela Mthwakaz’ omuhle! Kuleliviki siletha ukubonga okukhulu kuJehova wamabandla. Izibongo zimfanele Yen’ oPhezukonke. Sidumisa khonalokho ukuthi amathonsi aseke athi tho, ezindaweni ezithile. Loba nje lingakahlanganisi ilizwe lonke, lanjengoba umhlabathi ungakamunyi wakholwa, lamadamu asigcinela amanzi awakatholi okunganani, siyabonga.  Lesikhudumezi lesi ebesibulala abantu, siyabonga ukuthi sesithe khothololo. Silokhu sicela ukuze izifuyo ebezingakacubi, zisile, zivuke, ikakhulu njengoba sekuzakuba lohlazana.