IZAGA

Isaga esithi inhlanzi itshelwe ngamanzi sande ukutshiwo nxa kuhlekwa umuntu obezithemba loba eziqakisa. Inhlanzi iphila kuhle emanzini. Emanzini kusekhaya impela. Iyathokoza, intsheze, itshelele njalo iphile kuhle. Sewake wabona inhlanzi ilapho okungelamanzi? Iyahawula. Iyabhinqika, izame kodwa kungavumi ukuntsheza ngoba ingekho emanzini, okulikhaya layo. Ingahlala okwesikhathi ingekho emanzini iyafa lokufa ngoba phela iphefumula kuhle nxa isemanzini. Kodwa, ake ithi injalo ihawula ibhinqika uyidobhe uyijikele emanzini, iphanga intsheze iye enzikini.  

Kuyatshiwo-ke ukuthi umuntu usefana lenhlanzi etshelwe ngamanzi nxa sekumphelele lokho abekade ekuthembile. Asithi ngumuntu obezigqaja kakhulu ngomntwana obemenzela konke empilweni, elithemba lakhe, asuke abe sengozini eyenza acine engasasebenzi loba afe engozini thile. Bayatsho-ke labo ababedinwa benengeka ngokuziqakisa kwakhe besebemhleba besithi, ‘Wewu, inhlanzi isitshelwe ngamanzi.” Kungatshiwo njalo emuntwini obekade ezazisa, enguminamina, ekhangelela abanye phansi. Kungaba lesiga esimlahla phansi, usuka ahawule, batsho abangalanhloni bathi inhlanzi isitshelwe ngamanzi. Inhlanzi etshelwe ngamanzi inqunu ngoba ingembathanga amanzi. Ifana lomuntu onqunu oseyangekile ngoba lokho abekade ekuthemba kumembesile, kumvikela sekukhutshiwe kuye.

Ungabi ngumuntu oziqakisayo, ongabaziyo abanye abantu, ngoba mhla kukuphelela abantu bazakuhleka bathi usufana lenhlanzi etshelwe ngamanzi.                                                   

Barbara Nkala