Isaga esithi, Umntwana Ongakhaliyo Ufela Embelekweni sande ukutshiwo nxa,

  • kukhuthazwa ukuba umuntu kumele akhalaze ngolutho oluthile aluswelayo
  • kukhuthazwa ukuthi umuntu kakhulume angathuli nxa kulento emphatha kubi loba emlimazayo
  • kukhuthazwa ukubana umuntu kumele angafeli ngaphakathi ngolutho oluthile angalimukisa ngalo asizakale.

Kudala lalamhla lokhu, omama bande ukuthi babelethe abantwana emhlane, ikakhulu insane. Umama ongalaye ongamsiza emzini wakhe, wenza yonke imisebenzi yakhe ebelethe usana lwakhe emhlane. Nxa usana lusemhlane luyalala isikhathi esinengi ngoba lukholisa ukuba semhlane, lusizwa ukufudumala lokuvikeleka. Nxa lungaphaphama selulambile luyakhala usana. Luyakhala njalo uma lungabelethwanga kuhle, loba lusizwa ubuhlungu obuthile, loba mhlawumbe solumanzi kumele luntshintshwe izitshubo. Ukukhala lokho yiyona ndlela yokwazisa unina ngalokho olukuswelayo loba okuluhluphayo. Lungakhala umama uyema kulokho akwenzayo, alukhumule emhlane, ahlole langabe kukhona okungahambi kuhle, loba aluntshintshe izitshubo, loba alumunyise nxa kuliphango.

Umuntu oswela okuqanjwe phezulu laye unjengosane oluswela ukunanzelelwa. ULindani wanyathela uSiphosami ngesicathulo sakhe esikhulu ngoba beminyene, engananzelele. Waqala waqinisela uSiphosami kodwa wacina eseklabalala kancane emfuqa uLindani ukuze alimuke ukuba uyalimala. Ngabe kenzanga njalo, wayezakhawula ngobuhlungu. UMaSibanda waphelelwa yimpuphu engananzelele, isitshwala santambama sasingasoze sijiye. Ngakho waya kumakhelwana ephethe ingcebethu encane wafika wathi, “Ngicela ungisize MaNcube. Ngibe yisiwula angaze ngabona ukuthi sekusele uhetshezana olungajiyisi lokuludiwo. Ake ungincede ngibondele abantwana. Ongakhaliyo ufela embelekweni sihlobo sami.” UMaNcube wahleka wamcuphela wagcwalisa ingcebethu.

Yebo, ungathulisa wena ulesiswelo esithile, ungacinwa utshaywa likhanda ngokukhathazeka ufundeke leyonto esifubeni sakho loba enhliziyweni yakho. Kuhle uluveze uhlupho uthole usizo ngoba limqotho elithi, umntwana ongakhaliyo ufela embelekweni.