IZAGA

Okuncweba indlebe ngowakho.
Okuluma indlebe ngowakho.

Kulendlela ezimbili zokutsho lesisaga. Okuncweba indlebe ngowakho. Loba,
okuluma indle ngowakho. Nxa umuntu angakuluma indlebe loba akuncwebe indlebe, yinto ebuhlungwana. Ayimnandi. Kodwa isixwayiso sithi xwaya, ngoba lowo kasisitha sakho. Umuntu nxa ebangulwa ameva kubuhlungu, kodwa kuyabe kusiza yena obangulwayo.

Isaga lesi sitshiwo nxa kulimukiswa umuntu ngokuthile okungahle kumlimaze engananzelele. Yisaga esicebisayo, esilayayo, esifundisayo, esixwayisayo. Okutshiwo yisaga yikuthi, lowo okutshela ulutho oluthile obe ungalwazi kumbe ungalunanzelele, ngowakho ngoba uyakuthanda. Mlalele. Qaphela loba wenze lokho akutshoyo.

Ngakho bathandekayo, asiqapheleni lokhu esilokhu silaywa ngakho. ICovid-19 iqala, kwaba lemikhankaso exwayisa ukuba:

  • Sihlale ngekhaya sivikeleke
  • Sixekelane lapho esikhona singabi kumaxuku siminyane
  • Sigqoke ama maski sivale imilomo lamakhala ukuze sizivikele njalo sivikele abanye
  • Sigeze izandla ngesepa kanenginengi ngelanga
  • Sikhwehlelele loba sithimulele ngaphakathi kwendlolwane ingalo igobile, loba kuthishu esiyilahlela ebhimu evalwayo
  • Singathinti imilomo, loba amakhala, loba sihlikihle amehlo
  • Sihlolwe nxa sicabanga ukuthi mhlawumbe silalo leligcikwane

Labo abasixwayisa ukuthi sense lezizinto bayasitshela lalokhu
esingakunanzelela nxa sicabanga ukuthi silalelo gcikwane. Bayaxwayisa
ngesingakwenza ngemakhaya ukuzama ukuzisisa life lelo gcikwane.

Asingabi lesidensi siphikelele ngempilo yezolo lesisilo singakahlaseli. Asenzeni lokho esikuxwayiswayo ukuze singazikhali kusasa, sesisithi, “Ngabe nga …” Ngani ngoba, okuncweba indlebe ngowakho. Okuluma indlebe ngowakho.

Gogo Nkala