UBUNTU

‘Ihlonipha lalapho engayikwendela khona’. Lesisaga sivame ukutshiwo nxa kukhuthazwa inhlonipho, ukuthi wonke umuntu uyahlonitshwa. Pho, intombi yande ukubonisa inhlonipho yayo ikakhulu kwabozala. Besekutshiwo-ke kukhuthazwa, ukubana kumele itshengise inhlonipho emuntwini wonke, lalapho engasoze yendele khona.

Inhlonipho ifundiswa abantwana bebancane ukuze ikhule lamanono ayo. Bayafundiswa abantwana ukuhlonipha abazali, abadala kulabo, lokuthi bahloniphane bona ngokwabo. Umuntu ohlonipha abanye laye uyahlonitshwa kakhulu. Inhlonipho igoqela ukuzithoba lokuzehlisa kwabanye. Umuntu onguminamina ozazisayo kathandeki. Umuntu ofundiswe ukuhlonipha abanye uhle nje umbone loba ngaphi. Emabhasini lezitimeleni loba kwezinye izindawo nje, olenhlonipho kahlali esihlalweni akhangele umama ozithweleyo loba olabantwana abancane emi. Kahlali akhangele eceleni ebona ukhulu, loba ugogo loba omunye umuntu omdala emi. Uphanga asukume adedele isihlalo abekade ehlezi kuso komdala. Yinhlonipho leyo.

Kulezi insuku, uthola umuntu omutsha efuqa nje eziminyezela egudlana labantu abadala engagqize qhakala. Uthola egudlala labadala engena ebhasini, loba esitolo. Kalaso isineke sokuma ukuze kuphume loba kungene omdala kuqala kulaye. Uyafuqa nje eziminyezela. Angaze akugxobe loba akunyathele, loba akuthuze kuthi impahla ozithweleyo ziwele phansi, awusimlandu wakhe lowo. Uyathubela nje calaceleni. Kubi kakhulu lokho. Esinye isitsho esiqakathekileyo esikhomba ukuhloniphana siphuma eNcwadini eNgcwele. Sithi sona, yenza komunye lokho ofisa ukuba akwenze kuwe uMathewu 7:12). Ngaleyo ndlela uzakwazi ukuba uphilisane labanye ngenhlonipho. Yibuntu lobo.

Barbara Nkala