ULIMI LWAKHO – ILIFA LAKHO

AMATHEMPUKANE
Amathempukane ngumkhizo olamathonsi amancane kakhulu angaba
yisilinganiso esingaba zinhlamvu zophoko. Amathonsi ezulu esithi
ngamathe empukane kawathambisi lutho njalo kawamanzisi lutho ngoba
mancane kakhulu. Angaze akhifize, aphetshulwa ngumoya.

UMKHIZO/UMFEFEZO
Umkhizo loba umfefezo lizulu elilamathonsi amancane
kodwa angedlula amathempukane. Lizulu elina okwesikhathi esifitshane, njalo aliwuthambisi umhlaba.

IMVIMBI
Imvimbi lizulu elina lichophelela, elina isikhathi eside, emini loba
ebusuku. Isikhathi esinengi imvimbi ina kuhle kungela nkosazana
lemidumo.

INSEWULA
Insewula lizulu elina kuqala nxa kuqala isigaba sezulu emnyakeni.
Kungaba lizulu elikhulu kumbe elincane kodwa izulu elina kuqala sithi
yinsewula. Kuyabe kusentwasa.

IMBOLISAMHLANGA loba IMBOZISAMAHLANGA
Imbolisamahlanga lizulu elina phakathi komnyaka ikakhulu ngenyanga
kaNhlangula loba ekaNtulikazi. Kuyabe kusebusika sekuvuniwe. Lelizulu
lethiwa igama elithi mbolisamahlanga ngoba lina besekubola amahlanga
ayabe etshiywe zinkomo emasimini. Angaba manzi ayaphangisa
ukubola, yikho lelizulu kuthiwa yimbolisamahlanga.

ISIQOTHO
Isiqhotho lizulu elina ngolaka loba ngamandla amakhulu. Amathonsi
esiqhotho aqatha njalo ayabe esengungqwaqwane. Isiqhotho siba
yingozi emasimini ngoba lawo matshe esiqhotho ayatshaya aphundle
izilimo. Singakubamba usendleleni isiqhotho singakulimaza ngoba
uqobolwa ngamatshe lawo ezulu.

ISIPHEPHO
Isiphepho lizulu elina kuvunguza umoya owesabekayo oquphuna ngitsho
lezihlahla. Isiphepho laso njengesiqhotho lizulu elina likhuluma kubaneka
lenkosazana, kanti futhi lilamathonsi amakhulu. Lingakani izulu
lesiphepho kuqala kuqubuke intaba zamayezi amnyama okwesabekayo.
Nxa sekunjalo sasithi kuza eliqhuba uthekwane.

UZAMCOLO
Uzamcolo lizulu elina isikhathi eside, mhlawumbe okwensuku lithela
okuzwayo. Lisuka lifaniswe laleli elana ngesikhathi sikaNowa
weBhayibhilini.

Martin Mlilo