Amabizo Ezinsuku Zeviki

iSonto (Sunday)

uMvulo (Monday)

olweSibili (Tuesday)

olweSithathu (Wednesday)

olweSine (Thursday)

olweSihlanu (Friday)

uMgqibelo (Saturday)

Amabizo Ezinyanga Zomnyaka

uZibandlela (January)

uNhlolanja (February)

uMbimbitho (March)

uMabasa (April)

uNkwenkwezi (May)

uNhlangula (June)

uNtulikazi (July)

uNcwabakazi (August)

uMpandula (September)

uMfumfu (October)

uLwezi (November

uMpalakazi (December)

Amabizo Ezigaba Zomnyaka

Ihlobo (summer): Izulu liyana, utshani lezihlala kuluhlaza. Izilimo ziyavuthwa, ukudla kuchaphakele, kuyasuthwa.

Ikwindla (autumn): Ukutshisa sekuphela, sekusiza umqando. Amahlamvu ezihlahla asomile, ayakhithika.

Ibusika (winter): Kuyaqanda. Sengamahlanga emasimini. Utshani sebomile lezihlahla azisela mahlamvu.

Intwasa (spring): Izulu seliqala ukuna, izihlahla ziyaqhuma, utshani obuluhlaza sobumila. Sekulinywa.