ULIMI LWAKHO

Ukuvuna 

Ukuvuna yikwehlukanisa izikhwebu zamabele asevuthiwe lamahlanga, amabele abe esesiwa ngekhaya.

Ukuhluba 

Ukuhluba yikukhupha ikhasi esilimeni esinjengomumbu, loba imfe.

Ukubhula 

Ukubhula yikutshaya ngobhulo amabele asevuniwe kusehlukaniswa inhlamvu zamabele lamakhoba.

Ukuhulula 

Ukuhulula yikwahlukanisa inhlamvu zomumbu lesiqu.

Ukuhlungula 

Ukuhlungula yikwahlukanisa amabele lamakhoba ngokhomane. Kugunquziswa ukhomane ukuze amakhoba ahlale phezu kwamabele abesesuswa ngezandla.

Ukusesetha 

Ukusesetha yikusebenzisa ukhomane ukwahlukanisa isikuba lempuphu, loba okungamakhoba okuseleyo emabeleni.

Ukwela 

Ukwela yikwahlukanisa amabele lamakhoba ngokhomane. Kuyacutshwa ibinzanyana kuphakanyiswe ukhomane lukhangeliswe lapho kuvelela khona umoya ukuze uphephethe amakhoba, amabele bese ewela esitsheni loba emgqonyeni.

Ukugiga

Ukugiga yikugxoba loba ukuchola ngomgigo amabele ayabe esengigeni.

Ukuchola 

Ukuchola yikusebenzisa imbokodo elitsheni ukugaya kucoliswa amabele.

Ukucacada 

Ukucacada yikupitshiza amakhasi amazambane ukuze kuphume inhlamvu zawo.