Imibono Ngemidlalo Yonke Jikelele

Abalobimdlalo baveze ukuthi balesifiso sokuloba imidlalo yesiNdebele lokuthuthukisa ulimi, lokhu kuvezwa linani lemidlalo engenileyo, elitshumi lantathu. Inani leli ligoqela lemidlalo emibili engasangenanga emncintiswaneni ngoba ilamabala amalutshwana kulalawo ayeqanjiwe angu20,000 loba edlula lapho. Abalobimdlalo abanengi benelisile ukucupha izehlakalo zabo ezintweni ezenzakala kulezinsuku, ezinjengalezi: izigigaba zeCovid, ukuhlukunyezwa kwabesifazana lamalungelo abo, ukuhlukuluzeka komntwana oyinkazana, ukwendiswa kwabantwana abangamankazana bengakakhuli okwaneleyo, ukuzithwala kwamankazana esesemancane esesikolo, intsha esebenzisa izidakamizwa, abafundisi labaphrofethi bamanga, izinyanga ezingamamenemene, ukunotha ngemithi langezitho zababulawayo, ukuthunjwa lokwendiswa kwamantombazana esiyathengiselwa izixhwali. Kukhona okuhle okunjengokuphakamisa imisebenzi eqakathekileyo yangalezi insuku, lezibonelo zemizi emihle lezimuli ezizinzileyo ezilothando lokuthula, ubuntu; kanye lokuhle kumasiko esintu. Batshayelwa ihlombe kulokho. Eminengi imidlalo iyakholisisa njalo ibonisa ubuciko ekulobeni.

Uhlupho olube sobala ngolokuthi abalobimdlalo abanengi baveze ukuthi ubuciko bokuloba imidlalo buyasilela kubo. Loba izindaba ezinengi zimnandi, zisuke zaswela ubuciko bokuhlela kuhle imidlalo. Nanzelela lokhu mlobimdlalo:

  • Uluhlu lwabadlali belungaphelele kwabanye abalobi.  Kusuke kwabonakala abanye abadlali abangekho kuluhlu lwabadlali olusekuqaliseni sebephakathi esigcawini.
  • Abalobimdlalo abathile bebesehluleka ukubonisa isigcawu esipheleleyo esiphutsha kuhle. Bekusibakhona ukuminyezelwa kwezehlakalo okumele zibe sezigcawini ezimbili loba ezintathu ezahlukeneyo esigcawini esisodwa.
  • Abanye njalo bebesuka balandise belule kabanzi okwedlulisa amalawulo ngalokho okuzakwenzakala. Ikanti kumele okunengi lokho kuzwakale njalo kubonakale kuzingxoxo zabadlali.

Okunye njalo, kukhanya abalobimdlalo kabaziphanga isikhathi esaneleyo sokulolonga imidlalo yabo. Imidlalo eminengi ifana lenkobe ezilumelayo; kulamaphutha kuzipele, ekusentshenzisweni kolimi lokunye okunjalo. Lokhu kusuka kuphambanise ukugeleza kwendaba.