Thina abenhlanganiso yeBarbara Clara Makhalisa-Nkala Literary Trust (BCMNLT) sithi, “Amhlophe athe nke kini lonke mahlabezulu ngokungena ezijonge ukuphakamisa lokulondoloza ulimi lweSindebele.

Selokhu yasungulwayo iTrust, isidinde izingwalo eziyisithupha isebenzelana kumnyaka omutsha ku2023, singabaphilileyo ngomusa kaNkulunkulu.” Siyalibonga kakhulu ngosekelo lwenu kunhlelo zethu leRadiant Publishing. Ikhuphe lezindatshana ezinengi eziphathelene lezigigaba zeCovid-19. Bona ezinye zakhona kuWebsite. Zinengi inganekwane zabantwana, ezikhuthaza abatsha, izifundo thile ngolimi lwesiNdebele kugoqela izaga, kunye lezifundo eziphakamisa ukholo lwethu. Ngena ebulenjini uzitike. Lonyaka silazo njalo inhlelo ezinengi ezidinga usekelo kanye lokukhuthala kwenu njengabalobi labafundi bezingwalo zesiNdebele. Nxa umkhankaso womncintiswano wokuloba indaba zabantwana besikolo sangaphansi, ukukhuthile, qaza khonalapha ebulenjini uzame lawe. Akwaziwa phela okwanonisa ingulube.

Lonyaka, ngo2023, sikhangelele ukudinda ingwalo ezine, imidlalo emibili, ugwalo lwenkulumo ezikhangayo esintwini logwalo olukhuthaza ubuntu bethu. Sikhangelele njalo ukukhupha mhlawumbe ezine ezivele sezadindwa ebulenjini ku-Kindle. Lokho kuzasiza abaphetsheya abanganelisiyo ukuthenga ugwalo abangalubamba ngezandla.  

Sizaqhubeka ngemincintiswano yobuloba lokuhlomisa abalobi ngokwahlukileyo ngokuloba. Siyaloyisa njalo ukuba lenhlelo zokubalwa kwezingwalo emisakazweni, kunye lokukhuthaza abantwana ukubala izingwalo ezahlukeneyo ukuze bakhuthazeke ekubaleni lekubhaleni ngolimi lwakwabo.Sizaqina ekusebenzeni lezinye inhlanganiso ezilombono munye lathi kanye lengatsha zikaHulumende uma kuvuma. Lingakhohlwa ukufunda lokho okuphuma ebulenjini bethu inyanga ngenyanga, lokulalela ukubalwa kwezingwalo zesiNdebele emisakazweni etshiyeneyo.

Ngimele ibhodi yeBCMNLT, ngithi mnyakomutsha kini lonke!
Yimi, uJohn Masuku (Umgcinisihlalo)