Langelihle Mthwakaz’ omuhle! Siyadumisa ukudibana njalo kuleli iviki singabaphilayo. Umusa weNkosi ulathi ngezikhathi zonke.

   Wena oloba inoveli ezangena kumncintiswano uqhuba njani? Ngithemba amacebo kaDr Ndlovu akuphathisile ekuhleleni ugwalo lwakho.Nxa kukhona okusakuphicayo, buza. Ungathikazi. Sikhona ukukuhlomulela lokukuhlomisa. 

   Izindaba ezibonisa amandla kaNkulunkulu ezimpilweni zethu lazo ziyangena. Silinde ukwamukela eyakho, sifunde kuyo sibusiseke. Siyababonga kakhulu bonke asebesilobele ezabo. Siyabusiseka kakhulu ukubona indlela iNkosi esebenza ngayo ezimpilweni zabantu bayo, ibaphilisa lalapho sebedelile, ibapha ithemba lekhangelelo elihle.