BCMN Literary Trust
Okokuqala, ngithanda ukulazisa ukuba, inhlanganiso engake ngathi fahla ngayo seyabhaliswa, isikhona emthethweni. Ibizwa ngokuthi yiBCMN Literay Trust, amazwi amele ukuthi Barbara Clara Makhalisa Nkala Literary Trust. Yonake imele ukukhuthaza ukulotshwa lokudindwa kwemibhalo leminye imisebenzi yesiNdebele, lokuthi abantu bakhwabithe njalo bathakazelele ukulukhuluma kuhle belukholisa ulimi lwabo lwesiNdebele. Konke okuqakathekiswa yinhlanganiso le kuzachazwa kabanzi ngokuya kwesikhathi sokukhandwe inkundla enkulu ephathelene lalokho. Lalabo abakuKomithi enkulu (iBoard) eqondisa linhlanganiso bazakwethulwa kwelizayo.

Izinhlelo zeBlog

  1. Ngithanda ukubika njalo ukuba, uhlelo lwezinkondlo kulesisigcawu luyama ekupheleni kukaNkwenkwezi. Kuzaqalisa olutsha olokuloba izindatshana ezimfitshane ezesiNdebele. Lolani izikhali zenu zokuloba balobi abahle. Uzakubakhona njalo ozalicebisa okwamahlandla athile ngokuloba izindatshana ezinhle, ezihlabusayo. Thatha ithuba lawe ukutshengisa ubungcwethi bakho ekulobeni.
  2. Uhlelo lwezingxaki zabatsha lalo, luzakuma ekupheleni kuka Nkwenkwezi. Kuyaqala olutsha olokuhlomisa abatsha ngokumele bavuse inkophe bakulandele ukuze bathuthuke bangasaleli emuva. Esalela muva ibanjwa yizinja. Siyafisa bantu abatsha liphakame lingaphiki ngokukhala liquthile. Asikho esiphandela esinye, Ngakho yala uqaza kusigcawu okukhanzingwayo kulelibhodo.

Umncintiswano wokuloba amanoveli ngesiNdebele
Selidumela emansumpeni. Umphumela womncintiswano uzabikwa inyanga le ingakapheli. Yala uqaza kusonalesisigcawu ukuthi intshantshu zakithi lonyaka ekulobeni amanoveli ngobani.