Inhlanganiso yeBCMN Literary Trust yapha izikolo ezilitshumi lambili isipho sezingwalo zelitharetsha ezingamatshumi amabili kusikolo sinye ngasinye, emkhonweni weMatabeleland South. Lapha sibona umphathi wendlu yezingwalo eMatopo High School, uNkosikazi Sichelesile Similo Ndlovu; kunye  loMnu. L Nyathi oyinhloko yohlangothi lwezifundo zesiNdebele; lababalisi ababili, uMnu. M Q Moyo, loMnu. S Nkomo. 

Sithemba abafundi bazakhuthazeka ukubala izindaba ezilomnkantsho, njalo ezilezifundo eziyinqaba, ezilotshwe ngolimi oluhlabusayo, balukholise ulimi baluphakamise.