Revelation 12:11 says: “They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony; …”. When we tell testimonies of the Lord God’s power and saving grace on our lives, the devil slinks away tail between legs. So, let us share our amazing stories of God’s love in action and shame the evil one.    We look forward to reading your own story of faith in the coming weeks. Your well-written story should be about 500 – 600 words. Send your story to: barbarankala@gmail.com. Selected stories will be compiled into an anthology of stories of faith.        
 Look out for the next story in the series next week!


 ***
Siyawubonga umusa wansuku zonke weNkosi esilondayo, esiphilisayo. Siyafisa ukuphila okuhle lezimuli zethu. Siyafisa ukwanelisa, intokozo, lokuthula. Kodwa akulula nxa impilo ilumela. Ngawethu amandla asanelisi. Yikho nje siswela ukuphila ngethemba. Yikho nje izindaba zokholo esizibalayo ziyasikhuthaza njalo zisibonisa ukuba likhona ithemba kulo olithemba lamathamba, uNkulunkulu oPhezukonke.

Ngakho asiqhubekeni siloba ukuze sikhuthazane. Nxa uwedwa uwedwa. Uswela okuphakamisayo. Uswela okusekelayo. Uswela okhala lawe, uswele ohleka lawe. Wena olesiphiwo sokuloba, dobha usiba lwakho ubhale. Ungabi livila. Ungabi lesidensi. Ungathi, ‘Mbayimbayi!’ ngoba kuthiwa imbayimbayi yaqeda umhlobo othile wabantu ababelokhu bethikaza.  

Ungakhohlwa, esalela muva ithiwa xhaka yizinja!
Asihlanganeni njalo kuviki elizayo.
Ngiyalithanda, njalo ngiyabonga!

Gogo Nkala