Sithanda ukukwenzela amhlophe bonke abalobo abangene kulo umncintiswano ngoba belesifiso sokunonisa ulimi lweSiNdebele lokulobela abantwana. Kuhle kakhulu lokho. Siyakhuthaza ukuba abalobi baqhubeke beloba. Kabazame njalo ukulolonga izindaba zabo ngoba zilawo umnkantsho ongakholiseka kungagqulwa ithambo. Nanku okunanzelelwe ngabahlungli bezindaba.

Imibono Yabahlunguli Iqonde Bonke Abalobi

 • Kuqakathekile ukulandela iziqondiso zomncintiswano. Inengi litshaye indiva iziqondiso zokuloba. Lokho kwenza umlobi alahlekelwe yimiklomelo. 
 • Indatshana ezinengi azilaso isakhiwo sendaba. Lokhu kwenze indatshana zangahleleki kahle. 
 • Ezinye indatshana zilezihloko ezingelani lodaba lwendatshana. 
 • Ekulobeni imisebenzi ejonge abantwana, bona ukuthi kuvela sobala ukuthi ngabantwana abangabalingiswa. Abakhulume njengabantwana, inkulumo zabo zifanele imilomo yabo njalo ukwenza kwabo kukhanye ukuthi ngokomlingiswa ongumntwana. 
 • Nxa kukhona isifundo okumele okhekhe basithole, akuvele lokho sobala. 
 • Azivele sobala impawu eziveza ukuthi kujongwe okhekhe. Ezinye indatshana azilazo impawu zemisebenzi yabokhekhe kungathi zindaba zaloba ngubani nje. Kuleli ibanga kuqakathekile ukubona ukuthi kuyavela sobala ukuthi kujongwe okhekhe. Sebenzisa impawu zonke ezifanele ibanga leli esilijongileyo.
 • Loba kunjalo zikhona indatshana ezikwenze kuhle lokhu.
 • Ubude bendatshana lezi abuhambisane lebanga labo.
 • Ubude bemitsho labo abuhambelane lebanga elijongiweyo.
 • Indima zaleli ibanga lazo kumele zilifanele leli ibanga
 • Ulimi kalube ngolufanele ibanga linye ngalinye.