Title:             UMKHOSI WENHLIZIYO
Author:        Olivia Mahwaya Sibanda
Publisher:   Radiant Publishing
Pages:           221
ISBN:            978-1-77925-359-0
Contact:      +263 71 808 0386
Email:          infor@bcmnliterarytrust.org

U-Olivia Mahwaya Sibanda uveza ubungcitshi bakhe kulolugwalo. Kusobala
ukuthi usiba lwakhe lugiya lujuluke uluju, ulimi olujulileyo njalo oluhlabusayo. Uyithungele ebandla injobo yakhe enhle eveza izimo ezinhle, ezimbi, ezibuhlungu, eziletha usizi lokuhlupheka, abesilisa ikakhulu abahlangana lazo empilweni lasemitshadweni yabo. Ukubeke egcekeni ukuthi abesilisa labo bayahlukunyezwa, bayalila, bawotha ubomvu emakhaya kodwa basuka bafele ngaphakathi okwephilisi, besesaba ukuphambana lendlela yemvelo yokukhuliswa kwabo ethi inyembezi zendoda ziphelela esifubeni. Bakhala eziwela esiswini. Kulolugwalo sibona uThamsanqa Mlalazi, indoda emadodeni, elesizotha kodwa ezithola isiphakathi kokulwa izimpi ezisindayo. Kulezomndeni, leziqubulwa yikuthatha kutsha kwakhe.
          OkaMahwaya uyazama njalo ukukhuthaza ngokongiwa lokwaziswa
kwamasiko ethu omdabuko ukuthi akhelwe umbundu avikelwe ekukhukhulweni
ngamanzi azigelezelayo. Ukutshelwa yikuncitshwa, zifundele lawe uncinde
iminwe kule imbongolwane akuthaphele yona okaMahwaya.