Kuviki elidlulileyo sibike ngomhlangano owaba khona ekupheleni kukaNtulikazi koBulawayo eholu yamaKatolika kuLobengula Street. Kuqakathekile ukuvuselela ulimi lamasiko esiNdebele.

Kwaba lemibuzo thile ngemva kokuba izikhulumi sezikhulumile. Ukhona owabuza ukuthi, kuyini okungenziwa ukuba ulimi luqondiswe lulungiswe njengoba abanengi sebeluxhamanda nje. Nanzi ezinye izimpendulo ezaba khona.

1.   Kumele ibe khona iKomithi Yolimi LwesiNdebele engasikhokhela iseluleke ibonise eyiyona ndlela yolimi eqondileyo

2.  Kumele siziqhenye ngolimi lwethu, sizame ukulukhuluma lona qho singafakanga isikhiwa osokungani siyibukhwa.

3. Asinanzeleleni ukuba ulimi lukhula luqiniswe egumeni. Kalukhulunywe ulimi lwesiNdebele emakhaya ethu abantwana balufunde.

4.    Akukhuthazwe abatsha balobe ngesiNdebele. Abanengi babo bayalweyisa ulimi lwabo bafuna ukuloba ngesiNgisi kuphela. Abalobe ngaso, akwalelwa, kodwa bangakhohlwa badele olwabo ulimi.

5.  Asizijwayezeni ukubala izingwalo ezilotshwe ngesiNdebele. Nxa singalubali ulimi asisoze sikwazi ukululoba.

6.    Zama ukuzihlupha lapho ongalazi khona ibala lesiNdebele, ubuze kwabaziyo. Indlela ivele ibuzwa kwabaphambili.

7. Imisakazo ngesintu ayicelwe ukubana abasakazi bazame ukukhuluma ulimi oluqondileyo, bangaze baphonguhlanganisa befaka kakhulu amabala esiNgisi. Kuyalubulala ulimi lokho.

8. Iyasweleka inkundla lapho abantu abangahlangana khona bekhuthazana njalo bevuselela ulimi lamasiko amahle esiNdebele.