UDr. Eventhough Ndlovu uyeza kuviki elizayo lamanye amacebo amqoka ekulobeni inkondlo. Lamhla sizakhumbuzana ngalokhu aseke wakutsho. Ekuqaliseni uthe:


1. Ulobela bani?
2. Ujongeni?
3. Kuyini okukuvuse usinga logqozi lokuloba?

Sisesekhonalapho endabeni yokuthi ujongeni, singatsho njalo ukuthi kungani uloba? Injongo yakho yikwenzani? Uyahaya uphakamisa na? 

1. Uyakhuthaza na?
2. Uyaduduza na?
3. Uyasola na?
4. Uyachothoza na?
5. Uyafundisa na?
6. Uyalimukisa na?
7. Uyakhalima uqondisa okuthile na?

Lokho okuvusa usinga lokuba ulobe yikho njalo okuveza injongo yokuloba kwakho. Thulula umoya wakho wonke. Thulula inhliziyo yakho yonke. Hulula imicabango yakho lemibono yakho yonke ngalokho okujongileyo, bakuzwe, bakukholwe, loba baqale ukunwaya ubuchopho becabangisisa ngalokho okutshoyo.

Asihlanganeni njalo kuviki elizayo sifunde okutsha.